Isang Paalala

27 1 5


               

Ang Talaan na Ito ay Pagmamay-ari ni:

A.G. Crisologo

Isang archaeologist, mythologist, writer at historian"Ang uhaw ng isipan para sa kaalaman ay hindi basta-bastang mapapawi. Isa itong apoy na habang patuloy mong dinidiligan, ay patuloy ring magniningas at mag-aalab hanggang sa tuluyan kang lamunin nito at matupok ka ng sarili mong kiyuryosidad." Mambabasa, bago mo pa man masimulang aksidenteng mabago ang iyong buhay, mas makabubuting tumigil ka nang magbasa sa parteng ito. Ito ay dahil ang mga susunod na mga pahina ay nilapatan ng mga letrang nagpapahayag ng mga kakila-kilabot na mga katotohanan ng mundo. Ito ay isang akda na naglalayong mapreserba ang aking mga kaalaman na naipon sa haba ng panahon kong pag-i-imbistiga ukol sa lupain ng Hyperborea. 

Kung nababasa mo na ito ay malamang ako ay pumanaw na- kung dahil man ito sa katandaan o dahil sa aking nalalaman, ay hindi ko alam. 

Ang pahinang ito ay inilaan upang balaan ang mga mambabasang tulad mo. 


"Minsan ang kaalaman ay isang biyaya ngunit ang mga pinakaimportanteng kaalaman ay pawang mga sumpa."

THE HYPERBOREAN THEOREMWhere stories live. Discover now