Wedding 👰❤👰💍💒

Start from the beginning

Priest: Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na Sambayanan. Sa ipinagdurugtong na buhay ni Apple Garcia at Angelica Escarlan Verona, na ngayo’y umaako sa banal na tipan ng kasal nawa’y mangibabaw ang ipinahahayag nilang pagmamahalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Bisita: Amen🙏
Ama naming makapangyarihan, sa paglikha mo sa sangkatauhan, niloob mo ang lalaki’t babae ay magkaroon ng kaisahan. Pagbukluron mo sina Apple Garcia at Angelica Escarlan Verona sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan upang ang inyong pinamumunga sa pag-iibigan ay maging mga katibayan din ng pag-ibig na umiiral sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang haggan.
Bisita: Amen🙏

* * *
Priest: Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa’t-isa.

PARI: Apple Garcia, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang-dibdib si Angelica Escarlan Verona na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habambuhay?
Apple Garcia: Opo, Padre
Priest: Angelica Escarlan Verona, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang-dibdib si Apple Garcia na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habambuhay?
Angelica Escarlan Verona: Opo, Padre
Priest: (sa magkasintahan) Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa Simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkaloob ng Poong Maykapal upang sila ay inyong palakihin mabubuting mamamayang Kristiyano?
Apple Garcia at Angelica Escarlan Verona: Opo, Padre.
Pagtitipan Aanyayahan ng pari ang magkasintahan upang ipahayag ang kanilang pagtitipan.
Priest: (Sa magkasintahan) Minamahal kong Apple Garcia at Angelica Escarlan Verona sa harap ng Diyos at ng kanyang Sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal.

* * *

Tatanungin ng Pari ang Babae:

Angelica Escarlan Verona, sumasang-ayon ka ban a mahing asawa si Apple Garcia, na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alintuntunin ng ating banal na Simbahan?
BABAE: Opo, Padre.
Priest: Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang maybahay?
Angelica Escarlan Verona: Opo, Padre.
Priest: Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may-asawa?
Apple Garcia: Opo, Padre.
Tatanungin ng Priest:
Apple Garcia, sumasang-ayon ka ban a mahing asawa si Angelica Escarlan Verona, na naririto ngayon, alinsunod sa batas at mga alintuntunin ng ating banal na Simbahan?
Angelica Escarlan Verona: Opo, Padre.
Priest: Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa?
Apple: Opo, Padre.
Priest: Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may-asawa?
Angelica Escarlan Verona: Opo, Padre.
Nota Bene: Ang ikalawa at ikatlong tanong ay malalaktwan kapag nakasal na sa hukuman ng pamahalaan ang magkatipan.

Magdarasal ang magkasintahang ikinakasal

Ama namin, 
kami po ay inyong loobing 
magkaisa ng kalooba’t damdamin 
mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan 
sa karamdaman at kalusugan 
sa lahat ng araw ng aming buhay.
Ang patitipan ng nag-iisang dibdib ay tatanggapin ng pari

Priest: Bilang tagapagpatunay ng Simbahan,
Pinagtitibay ko’t binabasbasan
ang pagtataling-puso na inyong pinagtipan,
sa ngalan ng Ama + at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Bisita: Amen🙏

* * *

Priest: Habilin ko sa inyo, mga bagong kasal.
mamuhay kayong lagi sa pag-ibig at katapatan.

Sasabihin ng Priest sa maybahay.

Apple Garcia, pag-ibig mo’y patunayan sa pagiging butihing maybahay na may pananampalataya, kabanalan at pag-ibig sa Maykapal.

Sasabihin ng Priest na sabihin ni Apple Garcia sa asawa niya na si Angelica Escarlan Veron.

Apple Garcia: Angelica Escarlan Verona, maybahay mo’y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa Simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan.

Sumainyo ang Panginoon.

Namumuno at Bisita: At sumainyo rin.

Igagawad ng pari ang maringal na pagbabasbas.

Priest: Ang Diyos Amang makapangyarihan ay siya nawang magbigay ng kagalakang dulot ng mga anak na sa inyo’y sisilang at ng kanyang kasiyahan ngayon at magpasawalang hanggan.
Namumuno at Bisita: Amen🙏
Priest: Ang Bugtong na Anak ng Diyos ay siya nawang sa inyo’y tumuwang sa kahirapan at kaginhawahan ngayon at magpasawalang hanggan.
Namumuno at Bisita: Amen🙏
Priest: Ang Espiritu Santo ay siya nawang magdulot
ng pagmamahal na nag-uumapaw sa inyo ngayon at
magpasawalang hanggan.
Namumuno at Bisita: Amen🙏
Priest: At kayong lahat na nagtitipun-tipon dito ay pagpalain nawa ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak + at Espiritu Santo.
Namumuno at Bisita: Amen🙏
Priest: Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.
Namumuno at Bisita: Salamat sa Diyos.
Namumuno: Bilang tanda ng ating pagtanggap sa mga bagong kasal, pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan.
Priest: Apple you may kiss you're Bride.
Bisita: Kiss Kiss.
Apple: 👰😘👄💋
Jek: 👰😘👄💋

Maaari na pong patayin ang sindi ng kandila.

Magsiupo po tayong lahat habang nagkukuhanan ng litrato.

*After mag kuhaan ng litrato deretsyo na sila ng Reception.*
My Kind Of Perfect Love Story (Love wins) 👭👭👩❤👩Where stories live. Discover now