Wedding 👰❤👰💍💒

443 2 0

*First day in the Morning nag reready na sila sa magaganap na kasalanan ung Simbahan inaayos na din ung mga bisita nagaayos na pati ung Family nila parehas ready na din ung reception ng kasal nila hinahanda na din pati mga pagkain sa kasal ni reready na din nila si Apple at Jek nagaayos na din handa na din sila unang dumating ng simbahan si Apple kasama ung Family niya.

*Mamani Apple and Apple's Convo.*

Mama ni Apple: Apple Ready ka na ba tara na anung oras na.
Apple: Ma una na kayo sa simbahan.
Mama ni Apple: Sabay tayong pupunta.
Apple: Sila Katie tapos na ba Ma?
Mama ni Apple: Nasa labas na sila ikaw na lang inaantay namin.
Apple: Tara na tapos nadin ako.
Mama ni Apple: Ngayong ikakasal ka na magkakaroon ka na ng asawa sana maging masaya ka. (Naluluha luha)
Apple: Ma sayang ung make-up mo wag ka muna umiyak.
Mama ni Apple: Mamimiss ka namin.
Apple: Ma di ako mawawala magkaka asawa lang ako tara na nga baka inaantay na tayo ni Father.
Katie: Tara na Ma mamaya na iyakan.
Arvan: Ma di ako sanay sa suot ko ang init.
Mama ni Apple: Saglit lang naman ung kasalan titiis ka muna Arvan ung reception naman naka aircon.
Apple: Arte mo Arvan kakasal na nga Ate mo tsaka ka pa naginarte pag sa iba naman di ka ganyan.
Arvan: Oo na po.

*After ilang mins. nakadating na silang simbahan nag ready na sila dumating na din si Jek after ng mga ilang minuto at nagsimula na ung kasal nila.*

Mama ni Apple: Andyan na ata sila Jek.
Katie: Wait lang Ma puntahan ko ready ka na ba Jek?
Jek: Ready na na kinakabahan ng onti.
Katie: Kaya mo yan ganyan talaga pag ikakasal ka na.
Jek: Sige na pasok na kayo.

*Naglalakad na ung mga bisita after ng mga bisita pumasok nadin si Jek.* 🕴🚶👩👨👱👰

Mama ni Jek: Hi balae kakasal na mga anak natin.
Apple: Ma baka magiyakan pa kayo niyan.
Jek: Ma mamaya na kayo magiyakan hi po Tita.
Mama ni Apple: Magmahalan kayong dalawa ni Apple.
Jek: Opo Tita.

* * *

Priest: Nandito tayo ngayon para masaksihan ang isang pagdidibdib nila Apple Garcia at Angelica Escarlan Verona.
Magulang, ninong ninang, abay at ikakasal, sila ay maglalakad nang marahan patungo sa altar kasabay ng pagtugtog ng organista. Kapag ang ikakasal ay papalapit na sa kanilang luhuran sila ay sasalubungin ng pari
NAMUMUNO: Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng pagdiriwang.
Priest: Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Bisita: Amen🙏
Priest: Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa’y sumainyong lahat.
Bisita: At sumainyo rin.
Priest: Minamahal na Apple Garica at Angelica Escarlan Verona ang Diyos ay pag-ibig at sa kanyang dakilang kapangyarihan at pagmamahal ay pinagsama niya kayo sa pag-ibig. Binigyan niya kayo ng kalayaan upang palaguin ang pag-ibig na ito. Ang Diyos din ang tutulong sa inyo upang pagtibayin ang kinabukasan ng inyong pag-ibig kung inyong ibabahagi at kusang-loob kayong magmamahalan at gumagalang sa isa’t-isa sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa panahon ng mabuti at masama sa isang tipan na sa ilang sandali ay inyong tatanggapin.
Ngayon, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo’y maging marapat sa banal na pagdiriwang.
Magkakaroon ng saglit na katahimikan. Pagkatapos nito, lahat ay sabay-sabay na aamin sa nagawang kasalanan 
Priest at Bisita: Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala
Ang lahat ay dadagok sa dibdib. 
sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako’y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos.
Priest: Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan.
Bisita: Amen🙏
Priest: Panginoon, kaawaan mo kami.
Bisita: Panginoon, kaawaan mo kami.
Priest: Kristo, kaawaan mo kami.
Bisita: Kristo, kaawaan mo kami.
PARI: Panginoon, kaawaan mo kami.
Bisita: Panginoon, kaawaan mo kami.
Priest: Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Priest at Bisita: At sa lupa’y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
Pinupuri ka naming, dinarangal ka naming, sinasamba ka naming, ipinagbubunyi ka naming dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapangkat ikaw lamang ang banal ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen.

My Kind Of Perfect Love Story (Love wins) 👭👭👩❤👩Where stories live. Discover now