Câu 4:Nguồn gốc và bản chất của tiền::

8.9K 2 0

Câu 4:Nguồn gốc và bản chất của tiền:

a)Nguồn gốc của tiền tệ:

-Tiền tệ xuất hiện là kq của quá trình phát triển lâu dài của SX,trao đổi HH và của các hình thái gtrị. Có 4 hình thái gtri phát triển từ thấp đến cao dẫn đến sự ra đời của tiền tệ:

+hình thái gtri đơn giản hay ngẫu nhiên

_hình thái gtri đầy đủ hay mở rộng

+hình thái gtri chung

+hình thái tiền tệ

b) bản chất của tiền tệ:

-Tiền tệ là HH đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung cho tất cả các HH,là sự thể hiện chung của gtri,đồng thời tiền tệ biểu hiện mối quan hệ SX giữa những người SXHH

-B/chất của tiền tệ còn được thể hiện qua các chức năng của nó

c)Các chức năng của tiền tệ:

-thước đo gtri:

+tiền tệ dung để biểu hiện và đo lường gtri của HH.Muốn đo lường gtri của HH,bản than tiền cũng phải có gtri.vì vậy tiền tệ làm chức năng gtri phải la tiền vàng.Gtri HH được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả HH

+giá cả HH chịu ảnh hưởng của các nhân tố sau:gtri HH,gtri của tiền,quan hệ cung cầu về HH

-Phương tiện lưu thông:

+Tiền làm môi giới trong qt trao đổi HH để làm c/năng lưu thông HH đòi hỏi phải có tiền mặt.Trao đổi HH lấy tiền làm môi giới gọi là lưu thông HH,Công thức lưu thông HH là:H-T-H

+Tiền là hthức biểu hiện gtri của HH,nó p/vụ cho sự v/động của HH.LthôngHH và lthông tiền tệ là 2 mặt của qt thống nhất với nhau.

+gtri thực của tiền tách rời gtri danh nghĩa của nó

-Phương tiện cất giữ:

+tiền được rút khỏi lưu thong và đi vào cất giữ để làm chức năng phương tiện cất trữ,tiền phải có gtri,tức là tiền vàng,bạc

-Phương tiện thanh toán:

+Tiền được dung để trả nợ,nộp thuế,trả tiền mua chịu hàng...khi SX và trao đổi HH đến trình độ nào đó tất yếu nảy sinh việc mau bán chịu

-Tiền tệ thế giới:khi trao đổi HH vượt khỏi biên giới quốc gia thì tiền làm chức năng tiền tệ thế giới.Với chức năng này tiền phải có đủ gtri,phải trở lại hình thái ban đầu của nó là vàng

Câu 4:Nguồn gốc và bản chất của tiền::Đọc truyện này MIỄN PHÍ!