CHAPTER ONE

48.3K 479 6
                         


NANGGIGIGIL sa galit si Penelope nang lumulan siya sa kanyang sasakyan at paandarin iyon.

"Shit! Shit! Damn you! Damn you, you worthless thief!" sigaw niyang halos gumasgas sa kanyang lalamunan. She had never been this angry in all her life! "That's my money, you bastard!" Nasuntok niya ang manibela sa galit.

Mabilis niyang pinaharurot ang kotse niya. Kung hindi siya magmamadali ay baka makatunog na naman ang dati niyang kaklase na si Jose Miguel Contridas at mawala na naman ito. He was supposed to be a decent and honorable businessman because he was the grandson of a senator, but he turned out to be a scumbag!

Ilang buwan na niya itong pinaghahahanap dahil pagkatapos nitong makuha ang pera niya ay hindi na ito nagpakita pa sa kanya. Samantalang noong kinukumbinsi siya nito sa isang business proposal, kulang na lang ay doon ito matulog sa labas ng bahay niya.

Wala siyang balak na magnegosyo kasama si Jose Miguel ngunit dumating sa punto na kailangan niyang palaguin ang perang ultimatum sa kanya ng kanyang ama. Napagod na raw kasi ito sa attitude niya sa buhay kaya hinamon siya nito. Ipakita raw niya ritong kaya niyang mabuhay sa sarili niya. Dahil kung hindi ay mapipilitan itong ipakasal siya kay Ho Chan Lee—ang anak ng business colleague nito.

Minsan na itong inireto sa kanya ng kanyang ama. Maisip pa lang niya ang mga hinog na tagihawat at blackheads sa mukha nito ay parang gusto na niyang kumuha ng pantiris at pagtitirisin ang lahat ng mga iyon, saka niya bubuhusan ng Agua Oxigenada. Malamang umuwi itong bumubula ang buong mukha. Yuck!

Kaya nagpasya siyang pagbigyan ang kanyang ama. Kinuha niya ang limang milyong pisong challenge nito sa kanya. But now she was in big trouble because of Jose Miguel. Nginangatngat ng kaba ang kanyang dibdib na maaaring totoo ang kanyang hinala na isang pyramid scheme ang nangyari.

"Bastard!"

Panay ang busina sa kanya ng mga sasakyang nauungusan niya sa kalsada. Hindi siya mahusay na driver sapagkat bata pa lang siya ay may driver na siya ngunit kinailangan niya itong paalisin dahil wala na siyang pampasuweldo rito. Ang lahat ng pera niya ay tatlong buwan nang nakaipit kay Jose Miguel. Hindi siya makahingi ng pera sa kanyang ama. Ayaw niyang malaman nito ang problema niya dahil baka ituloy nito ang banta nito sa kanya. At kapag nangyari iyon ay magpapatiwakal na lang siya kaysa maikasal kay Ho Chan Lee.

Mariin siyang bumusina nang hindi agad umandar ang sasakyan sa unahan niya kahit nag-go signal na ang traffic light. Kailangan niyang abutan si Jose Miguel. Ayon sa isa niyang kaibigan ay nakita nito ang lalaki sa isang buffet restaurant sa loob ng isang de luxe hotel.

Nang makarating siya roon ay mabilis siyang umibis ng kanyang sasakyan at nagtuluy-tuloy sa kanang bahagi ng lobby, patungo sa buffet restaurant. Sinabi niya sa receptionist na may kasama na siya sa loob at hindi na naghintay sa tugon nito. Mabilis niyang nakita ang lalaki na kumukuha ng pagkain sa dessert station ng buffet.

Pinigil niya ang sarili na sugurin ito. Nang makita niya kung saan ito umupo ay kumuha siya ng isang soup bowl at pinuno iyon ng cold soup, saka ito nilapitan. Nang ganap nang makalapit dito ay itinaob niya ang tasa sa ulo nito.

"Where's my money, asshole?" asik niya rito.

"What's going on?"

Bigla siyang napatingin sa nagsalita at noon lang niya napansin na kasama pala sa mahabang mesa ang lolo nito—si Senator Miguel Contridas, isang beteranong politiko.

"I'm sorry, Senator, but you have to understand that your grandson stole five million pesos from me and I want it back!" matapang na tugon niya.

"Watch what you're saying, young lady," babala ng senador. "My grandson is a legitimate businessman. Why don't you talk to him some other time as we're having a family dinner?"

"I would love to do that, Senator. Unfortunately, your legitimate businessman grandson has been avoiding me for the past three months, you know, after he took all of my money."

"You're disrespecting me and my family, young lady."

"I'm sorry, Senator, I didn't mean to disrespect you or any member of your family except Jose Miguel, because he is a jerk."

Sinenyasan ng senador ang dalawang lalaking nakabarong. Nilapitan agad siya ng mga ito at hinawakan sa magkabilang kamay. Nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Hindi niya inaasahan na gagawin iyon ng senador sa kanya.

"Thief! How can you sleep at night knowing you feed your family with stolen money!" sikmat niya kay Jose Miguel habang inilalabas siya ng dalawang bodyguard.

Ang akala niya ay igigiya lang siya hanggang sa labas ng hotel ngunit dinala siya ng mga ito sa presinto.

Isang pulis na nakangisi ang kumausap sa kanya. "Miss Madrigal, masyado kang matapang."

"Wala akong kasalanan at dahil wala akong demanda, puwede mo na akong paalisin."

"Disturbing the peace ang ginawa mo."

"Estafa ang ginawa niya sa akin!" Alam niya ang kanyang karapatan at alam niyang kung wala siyang demanda ay hindi siya maaaring i-detain. "I will leave now."

"Hindi ka puwedeng umalis. Si Senator ang nagpadala sa 'yo rito. Baka mawalan ako ng trabaho kung paaalisin kita."

"At mawawalan ka ng trabaho kung ide-detain mo ako rito!"

Ngiti lang ang naging tugon nito, saka siya iniwan sa opisina nito.

Air-conditioned iyon pero mabaho ang silid, amoy-sigarilyo at pagkain. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng opisina ngunit naka-lock iyon. Nag-init ang kanyang ulo at kinatok ang pinto. Nang walang tumugon mula sa labas ay kinalampag niya iyon. Batid niyang may mga tao sa labas sapagkat naririnig niya ang malalakas na tawanan ng mga ito. Lalo lang nagpanting ang tainga niya. Pinagtatawanan siya ng mga ito!

Ayaw sana niyang tumawag sa kahit na sino ngunit kailangan. Wala siyang kaibigan na maaasahan sapagkat wala siya niyon. She only had semi-friends and enemies.

"Shit!" sambit niya nang maisip na isa lamang ang maaari niyang tawagan sa ganoong sitwasyon. Kung sa ibang tao siya makikisuyo ay baka kumalat pa ang balitang na-detain siya sa lugar na iyon. She would die of shame. Lalo na siyang mamamatay sa kahihiyan kung malalaman ng mga tao na ang dahilan kung bakit siya na-detain ay limang milyong piso lang!

Ang alam lang ng kanyang contact na nagsabi sa kanya ng kinaroroonan ni Jose Miguel ay mayroong personal na atraso ang lalaki sa kanya. hindi niya sinasabi na tungkol iyon sa pera.

Napabuntong-hininga siya, tumingin sa kisame, saka hinanap ang numero ni Franco sa cell phone niya. Galit man siya sa lalaki ay aminado siyang maaasahan ito sa mga ganoong klaseng pagkakataon sapagkat ang loyalty nito ay nasa kanyang ama lang. Kapag sinabi niya ritong walang dapat na makaalam ng pangyayari, tanging ang ama lang niya ang makakaalam niyon.

Ngunit ring lang nang ring ang cell phone nito. Ayaw nitong sagutin ang tawag niya!

For One Single Kiss COMPLETED (Published by PHR)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon