RusPol

800 95 15


Ja: *Wchodzi na Twittera*

Twitter:

Ja: Zaraz wracam, idę skoczyć z dywanu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ja: Zaraz wracam, idę skoczyć z dywanu

Hetaliowa księga śmieszkówPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!