Colofon

58 3 0

Ilja Nijdam
Tagmar's Oordeel

De nieuwe wereld – deel 5
Vervolg op Elodie, Terra's Aanstoot, Elodie's Jeugd en Terra's Verzoek

© Creation Tells 2002, 2006, 2017
Omslagontwerp Ilja Nijdam

ISBN/EAN:
NUR-code: 285 (Fictie 15+)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

De Nieuwe Wereld 5: Tagmar's OordeelLees dit verhaal GRATIS!