Chapter 1

33.6K 311 15
                         


NAG-INAT si Audrey matapos mailagay sa puwesto ang huling paso ng gumamela. Kombinasyon ng dilaw at pula ang kulay ng bulaklak at hindi nalalayo sa gamit niyang pinggan ang laki.

It was a collector's item kaya naman wala siyang balak na itanim sa lupa. Hindi niya intensiyong paramihin iyon para lang mahingi ng kapitbahay. Mas mahal pa ang bili niya roon kaysa sa puting bromeliad na sa Laguna pa niya nakuha.

Sabihin nang madamot siya pagdating sa halaman, pero walang so-so plants sa garden niya. Hindi lang minsang nangyari na halos masaid ang laman ng wallet niya kapag nagpupunta siya sa garden show. Wala naman siyang pagsisisi. Umuuwi siyang bitbit ang rare variety ng halamang nagustuhan niya.

Iyon lang naman ang kaligayahan niya. Beinte-nuwebe na siya at siya mismo ay aminado na boring ang kanyang social life. Pinaka-nightlife na niya ang humarap sa TV at subaybayan ang mga telenobela. Wala naman siyang reklamo. Tinanggap na niyang ganoon na lang ang takbo ng buhay niya.

Kinuha na niya ang hose at nagsimulang magdilig. Araw-araw ay ganoon ang routine niya. Pagdating buhat sa trabaho ay halaman agad ang haharapin niya. Maligaya na siyang makita na walang humpay sa pamumulaklak ang mga iyon. Alam niya na sulit na sulit naman ang pagod at oras na ibinubuhos niya sa mga iyon.

"Hoy! Sinabi na ba sa iyo ng mga halaman mo kung sino ang mapapangasawa mo? Hindi na babalik sa iyo ang ex mo."

Hindi na siya nagulat sa nang-aalaskang tinig na iyon. Pa-slow-motion pang nilingon niya si Rico.

"Hindi nila sasabihin sa akin dahil hindi ko naman itinatanong," nakairap na sagot niya.

"Iyan! Nuknukan ka kasi ng suplada kaya magme-menopause ka na ay ni wala ka man lang steady date!"

"Sino ang magme-menopause? Ikaw nga, andropause na! Bata pa ako, excuse me. Nasa kalendaryo pa ang edad ko. Ikaw, two years ago ka pa nilipasan!" pagtataray niya.

"Marami naman akong girlfriends! With 's', plural." ngumisi ito. "Abutin mo ito. Diyan ako kakain sa bahay mo."

Nakita niya ang isang bucket ng KFC fried chicken na dala nito. "Nagluto ako, at fried chicken pa! Bakit hindi ka muna nagtanong para hindi nadoble ang pagkain?" Sa halip na magpasalamat ay galit pa ang tinig niya.

"Nagluto ka? Ikaw ang may kasalanan," balik nito. "Sa ating dalawa, ikaw itong once in a blue moon kung magluto. Dapat ay ako ang sinabihan mo na nagluto ka para hindi na ako bumili." Ibinaba na lang nito sa paanan ng gate ang binili. "'Di bale, baunin na lang natin bukas iyong matitira. "Uuwi lang ako sandali."

"Bumili ka ng Coke. Masarap ang fried chicken kapag may soft drinks!" habol niya rito.

"Akina'ng pambili," balik nito sa kanya at napakunot ang noo. "Ano ka ba, Audrey, napakaiksi naman pala niyang shorts na suot mo. Saka iyang damit mo, ang luwang ng kilikili."

Tinaasan niya ito ng kilay. "Dito ako komportable. Saka wala namang private parts na nakikita, ah?"

"Wala nga, kaso naman nakakatuksong tingnan. Huwag ka ngang d-um-isplay sa labas na nakaganyan. Mare-rape ka nang wala sa oras."

Lihim siyang nagdiwang. "Bumili ka na lang kaya ng Coke at abonohan mo na tuloy," malambing na taboy niya rito.

"Pumasok ka na sa loob," utos nito bago muling tumalikod.

Bumalik na ito sa kotse nito at iginarahe iyon sa garahe sa kabilang bahay. Kinuha naman niya ang pagkain bago pa iyon matilamsikan ng tubig. Hindi na niya inabala ang sariling ipasok iyon sa loob. Basta itinabi lang niya iyon sa lugar na hindi makakaabala sa pagdidilig niya at ipinagpatuloy ang ginagawa.

After The Kiss COMPLETED (Published by PHR)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon