*Psst* Notice anything different? 👀 Find out more about Wattpad's new look!

Learn More

Chapter 1

48.6K 895 25

KASALUKUYAN siyang nag-a-apply ng lipstick nang marinig ang malakas na busina sa ibaba. Mabilis na lumabas ng verandah si Moana at dumungaw. Ang silid niya'y sa tapat mismo ng driveway. Natanaw niya si Raffy na sumungaw ang ulo sa kotse nito at tumingala.

"Bababa na ako," aniya sa medyo malakas na tinig. Bahagya nang napansin ang isang kulay itim na Honda City sa may dulo ng driveway.

"Hurry up. It's almost six..." itinuro ni Raffy ang relo sa braso.

Muli siyang bumalik sa silid. Binigyan ng final na hagod ang sarili sa salamin at saka dinampot ang night bag at shawl sa kama at nagmamadaling lumabas ng silid. Halos takbuhin niya pababa ang malaking hagdan. Sa ibaba'y ni hindi niya napunang bukas ang pinto ng library at natanaw siya ng ina. Nakalampas na siya nang marinig ang malakas nitong pagtawag.

"Moana!"

Biglang nagpreno sa paghakbang ang dalaga. Tumiim ang mga bagang. Ganoon pa man ay bumalik at lumakad patungo sa library.

"What is it, Mom?" aniya na bagaman hindi malakas ang tinig ay hindi itinago ang iritasyon. Lalo na nang masulyapang nakaupo sa harapan ng executive desk si Hector, ang stepfather niya. "Naghihintay na sa labas si Raffy."

"Saan ka na naman ba pupunta, hija. Aalis ka nang hindi man lang nagpapaalam sa akin," magkasamang awtoridad at hinanakit ang nasa tinig nito.

"Birthday ni Raffy ngayon, Mommy. Sinusundo na niya ako..." nasa tinig niya ang boredom.

Hinagod siya ng tingin ni Adrienne. "Pero, hija, bakit ganyan ang suot mo?"

She rolled her eyes upward. "What's wrong with my dress?" Niyuko niya ang sarili. Isang thin-strapped off-white mini-dress. Halos kalahati ng likod niya ang nakalitaw at sa harapan nama'y kakikitaan ng cleavage.

"It's too revealing..." ani Adrienne.

"Come on, Adrienne, masyado kang old fashioned," si Hector na sinulyapan siya at tumaas-bumaba ang mga mata sa kanya. Naroon ang malisyosong paghanga. "Uso ngayon ang suot ng anak mo, retro. Isa pa'y bagay naman kay Moana ang damit niya."

She glared at her stepfather at isang eksaherado at palsipikadong ngiti ang ibinigay niya rito. "Why, thank you for patronizing me!"

Itinaas niya ang shawl sa balikat at ipinulupot sa leeg at muling binalingan ang ina.

"Here," wika niya at inilahad ang dalawang kamay. "Does it still look revealing?"

"I still don't like it, honey."

"Mom—"

"And I don't like it either, sweetheart," ang pamilyar na tinig mula sa tagilirang bahagi ng library. Deep and masculine.

Napasinghap si Moana. Hindi matiyak kung imahinasyon lamang niya ang narinig. Subalit mula sa sulok ng mga mata'y nakita niyang humakbang palapit ang may-ari ng tinig. Huminto ito sa mismong harapan niya. Her heart pounded violently as she raised her eyes slowly.

"Mas mukha siyang kamison kaysa damit," wika nito kasabay ng pag-abot sa shawl niya. "Besides, I know you will take this piece of cloth off your shoulders once you're in the middle of the dancing floor."

"V-Vince..." ni hindi niya matiyak kung may tinig na lumabas sa bibig niya. Her eyes searched his face for a long moment as if he was just a figment of her imaginations.

"Four years and yet you look about sixteen," he whispered huskily habang pinaglalaruan ng daliri ang shawl na lumuwag na sa mga balikat niya.

Surprise is an understatement. Si Vince ang kahuli-hulihang lalaking inaasahan niyang makikita sa mansion nila. And she's trembling inside. Ganoong damdamin din ang dulot nito noon sa kanya sa tuwing nagkakalapit sila. Paanong naroon pa rin sa dibdib niya iyon?

Sweetheart Series 4: My Knight In Shining ArmourBasahin ang storyang ito ng LIBRE!