Prologue

31.3K 581 16


1976

"IIWAN ko sa iyo ang bata, Maurice," malamig na wika ni Consuelo habang inililigpit ang mga gamit.

"Iiwan? Ano ang ibig mong sabihin?"

Huminto ito sa ginagawa at tumingin sa lalaki. "Hindi ko madadala pauwi ang bata. Hindi alam sa amin ang pagdadalang-tao ko," wika nito sa malamig na tono. Poot ang nasa mga mata habang nakatitig sa kanya.

Hindi makapaniwalang sinulyapan ni Maurice ang bagong silang na bata sa crib at pagkatapos ay ibinalik kay Consuelo ang mga mata.

"Anak mo ang batang iyan, Consuelo. Anak natin."

"You raped me!" Hiyaw nito sa kanya.

"I love you, Consuelo and I am willing to marry you." tila nagmamakaawa ang tinig ni Maurice.

Isang malalim na paghinga ang binitiwan ni Consuelo at nagyuko ng ulo. At sa malinaw at mariing tinig ay sinabi: "May asawa ako, Maurice."

"What!" Nanlalaki ang mga matang pinakatitigan niya ang babae at umasam na nakaringgan lang.

"May asawa na ako," ulit ni Consuelo na nakadama ng kasiyahan sa panggilalas ng lalaki. "Iyan ang dahilan kung bakit hindi ko magawang makisama at pakasal sa iyo. At may isa kaming anak na walong taong gulang. You can check it out with one of your branches in Lucban under the name of Consuelo Cordero."

"Ang... ang pinagtrabahuhan mo sa Tayabas?" Wala sa loob na tanong ni Maurice.

"Oh, I've worked with there, too. Noong dalaga ako."

"Papaano mong naipaglihim ang lahat ng ito, Consuelo?" Sa kabila ng galit ay may pagdaramdam sa tinig ng lalaki.

"Napag-usapan naming mag-asawa na hindi ako dadalawin sa boardinghouse sa panahong nagtatrabaho ako rito sa Maynila. At umuuwi ako sa Lucban tuwing Sabado kaya mahigpit kong sinabi sa iyong huwag mo akong dalawin sa boardinghouse tuwing Sabado at Linggo...."

"Nitong malaki na ang—tiyan mo, paanong?" Hindi pa rin makapaniwala si Maurice na may asawa ang babaeng ito.

Umismid si Consuelo. "Isa sa mga kasalanang ipinatong ko sa iyo, Maurice, ay ang pagsisinungaling ko sa asawa ko para lang huwag akong umuwi sa loob ng anim na buwan." Muli nitong binalikan ang ginagawang pagbabalot ng mga gamit. "At salamat sa perang ibinibigay mo sa akin sa nakalipas na anim na buwan. Sapat-sapat na iyon upang muli naming matubos ang lupang naisanla."

"I can offer you more, Consuelo," tila nagmamakaawang luhog ni Maurice. "Iwan mo ang asawa mo at sumama ka sa akin sa Amerika."

Isinara nito ang zipper ng maleta at tumingin sa kanya. "Mahal ko ang asawa't anak ko."

"At ang batang isinilang mo? Anak mo rin siya, hindi ba?" Itinuro nito ang sanggol sa crib.

"Huwag mong dagdagan ang paghihirap ko. Hindi ko ginusto ang nangyari sa atin." pagkatapos ay sinulyapan ang natutulog na bata sa kuna at iglap ding inalis. Kung luha ang nakita ni Maurice na kumislap sa mga mata nito'y hindi niya matiyak. Dinampot ni Consuelo ang maleta at humakbang patungo sa pinto. "Good-bye, Maurice."

Paglapat ng pinto ay gumalaw ang bata at umiyak. Tila ba nararamdaman nito ang pag-iwan ng ina rito. Nanlulumong napaupo sa gilid ng kama si Maurice del Castillo. Sinapo ng mga palad ang ulo.

A year ago ay nakita niya sa personnel si Consuelo na nag-a-apply bilang teller and was immediately taken by the beautiful woman. Sa gulat ng lahat ay siya mismo ang nag-interview rito at tinanggap noon din.

Single, twenty-seven years old. Dating teller sa isang rural bank sa Tayabas, Quezon. Normally, personnel would have checked the references. But he dispensed company policies this time and employed her.

Makalipas lamang ang isang buwang padalaw-dalaw sa branch kung saan ito empleyado ay niligawan niya si Consuelo subalit binigo siya agad nito. Hindi ito naakit sa gandang lalaki at estado niya sa buhay.

He and her sister Emma partly owned Mega Banking Corporation. Minana nilang magkapatid sa kanilang mga magulang ang forty-five percent shares sa Mega Banking Corporation. Leila de Cordova, owns the fifty-five percent. Tulad niya'y minana din ni Leila sa mga magulang nito ang banking empire.

Umasa ang mga magulang nito na silang dalawa ni Leila ang magkapangasawahan pero hindi nangyari iyon. Leila married first at may anak na. Nauna ring nag-asawa ang nakababata niyang kapatid, si Emma, sa isang Italyano. Pinamamahalaan ng kapatid ang DC Realty Corporation, isa sa malalaking realty developers sa buong Pilipinas, habang siya naman sa bangko.

At bale-wala kay Consuelo iyon na lalo pang nagpalalim nang pagkakagusto niya rito. Minsan ay niyaya niya ang babaeng kumain sa labas. Napilitan itong sumama sa kanya and found herself drugged. At nang magising ay nasa apartelle na sila ni Maurice at nagawa niyang pagsamantalahan.

Maurice offered to marry her pero tumanggi si Consuelo sa matinding pagkasuklam. Nananatili sa trabaho si Consuelo hanggang sa magbunga ang pagsasamantalang iyon. Nag-resign lamang ito sa bangko nang nahahalata na ang tiyan at nanatili sa boardinghouse hanggang sa makapanganak. Tiniis ang bulong-bulungan ng mga kasamahan at tinanggap ang financial na tulong mula kay Maurice subalit nagpakatanggi-tanggi sa kasal na inalok nito.

At ngayon ngang nakapanganak ito'y nalaman niyang may asawa ang babae. Nag-init ang sulok ng mga matang pinagmasdan niya ang isang linggong sanggol na patuloy sa pag-iyak. Tumayo at masuyong binuhat.

"Don't worry, my darling, nawala man ang mommy mo, narito ako. I will give you the world. Promise." 

Pangako (Published by Precious Hearts Romances) (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!