item trong pokemon

11.4K 5 0

List item có thể có trong Pokemon Emerald.

Lưu ý: Đây chỉ là list item có thể tìm được trong Emerald thôi, cho nên đừng thắc mắc về những cái không có trong Emerald như Thick Club, Shadow Tag, v.v... OK?

1. Item giúp hồi phục.

2. Item ngòai lề.

3. Item dành cho Pokemon giữ.

4. Ball

5. Key item.

Sắp xếp theo thứ tự chữ cái

************************************************** *********

1. Item giúp hồi phục:

Item: Antidote

Nơi tìm: Pokemarts.

Giá mua: 100 $

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Poison.

Item: Awakening

Nơi tìm: Pokemarts.

Giá mua: 200 $

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Sleep.

Item: Berry Juice

Nơi tìm: Kèm với Pokemon Shuckle hoang dã.

Công dụng: Hồi phục 20 HP.

Item: Blue Flute

Nơi tìm: Đường 113-Soot Sack.

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Sleep.

Item: Burn Heal

Nơi tìm: Pokemarts.

Giá mua: 100 $

Công dụng: Cứu chữa Pokemon khỏi trạng thái Burn.

Item: Elixir

Nơi tìm: Những hang động.

Công dụng: Hồi phục 10 PP của cả 4 chiêu của 1 Pokemon.

Item: Energy Root

Nơi tìm: Thị trấn Lavaridge.

Giá mua: 800 $

Công dụng: Hồi phục 200 HP của một Pokemon.

Item: Energy Powder

Nơi tìm: Thị trấn Lavaridge.

Giá mua: 500 $

Công dụng: Hồi phục 50 HP của một Pokemon.

Item: Ether

Nơi tìm: Pokemarts.

Giá mua: 500 $

Công dụng: Hồi phục đầy PP 1 đòn của 1 Pokemon.

Item: Fresh Water

Nơi tìm: Nơi tìm: Máy bán nước tự động trên sân thượng Pokemart ở thành phố Lilycove.

Giá mua: 200 $

Công dụng: Hồi phục 50 HP của một Pokemon.

Item: Full Heal

Nơi tìm: Tầng 5 Pokemart ở Lilycove city/Pokemart ở Pokemon League.

Giá mua: 600 $

item trong pokemonĐọc truyện này MIỄN PHÍ!