Hãy trình bày 3 tầng của cấu trúc văn hóa tổ chức? tại sao nói vhdn là củ hành?

1K 1 0

Hãy trình bày 3 tầng ( 3 levels)  của cấu trúc văn hóa tổ chức? tại sao nói văn hóa doanh nghiệp là củ hành? Bạn rút ra được gì từ nhận định này?( câu này hơi dài vì có nhiều ví dụ khi học mỗi ngừ học 1 ví dụ thôi chứ ko là chép hok kịp)

Cấu trúc văn hóa của tổ chức gồm có 3 tầng (levels).tầng thứ 1 là tạo tác hữu hình (artifacts) bao gồm caùc caáu truùc vaø quy trình höõu hình (Visible organizational structures and processes) ( hard to decipher). Tầng thứ 2  là caùc giaù trò ñöôïc taùn thaønh (Espoused values) bao gm Söù maïng, taàm nhìn, giaù trò coát loõi, chieán löôïc, muïc tieâu, trieát lyù.( mission, vision, core values, strategies, goals, philosophies.). tầng cuối cùng là  nhöõng giaû ñònh cô sôû, quan nieäm aån (Basic underlying assumptions) tng này bao gm nieàm tin maëc nhieân ñöôïc thöøa nhaän moät caùch voâ thöùc, nhaän thöùc, yù nghó, tình caûm, nguoàn goác saâu xa cuûa giaù trò vaø haønh ñoäng (Unconscious or taken-for-granted beliefs, perceptions, thoughts, feelings).

Trước hết ta đi tìm hiểu tầng thứ nhất: Ñaây laø taàng caùc bieåu hieän beà noåi, laø nhöõng quaù  trình hay caáu truùc höõu hình hay coøn ñöôïc goïi laø  caùc tạo tac cuûa doanh nghieäp (artifacts).  Các artifacts này bao gồm những cái gì thể hiện cái bộ mặt của doanh nghiệp như logo, khẩu hiệu, biểu tượng, maøu saéc, đồng phục, bảng tên, bài hát… ví dụ câu khẩu hiệu của Prudential là “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” ( có thể lấy ví dụ logo của viettel),taøi lieäu giao dòch cuûa coâng ty,  kieán truùc coâng sôû hay doanh nghieäp , caùc quy cheá laøm vieäc, caùch baøi trí khoâng gian laøm vieäc…Thêm vào đó ngôn ngữ và tiếng lóng đặc thù của DN cũng tạo nên những văn hóa khác nhau cho DN.ví dụ  ngoân ngöõ  vaø tieáng loùng ñaëc thuø cuûa Microsoft taïo neân moät neàn vaên hoùa cuûa nhöõng caù tính,

Tuy nhiên Theo Edgar Schein:Nhöõng yeáu toá  treân  chỉ la à biểu hiện cuûa  vaên hoùa toå chöùc chöù baûn thaân chuùng chöa phaûi laø vaên hoùa toå chöùc.

Vaên hoùa toå chöùc bao goàm nhöõng chuaån möïc, caùc giaù trò, caùc moâ thöùc haønh vi, nghi thöùc, truyeàn thoáng coù tính  sâu sắc, oån ñònh vaø ñöôïc chia sẻ ( not only shared but deep and stable)  bôûi caùc thaønh vieân cuûa nhoùm.

Lôùp thöù hai:   ( lôùp trung gian)  laø nhöõng giaù trò ñöôïc  taùn thaønh ( espoused values). Thứ nhất ta đi tìm hiểu về sứ mạng(mission) là mục tiêu cơ bản, lí do tồn tại, lẽ sống…ta đem lại cho ai cái gì. Wal-Mart: taïo cô hoäi  cho nhöõng ngöôøi bình thöôøng mua ñöôïc haøng hoùa nhö nhöõng ngöôøi giaøu vaãn mua, Sony: traûi nghieäm nieàm vui cuûa söï phaùt trieån vaø aùp duïng coâng ngheä cho  lôïi ích coäng ñoàng, Nike: traûi nghieäm nhöõng caûm xuùc caïnh tranh, chieán thaéng, ñeø beïp ñoái thuû.

 Một vài bảng tuyên bố sứ mạng của các DN như Honda: “Hieán daâng mình cho söï cung caáp nhöõng saûn phaåm hieäu quaû cao vôùi giaù phaûi chaêng treân toøan theá giôùi”Samsung: “Hoïat ñoäng kinh doanh laø ñeå ñoùng goùp vaøo söï phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc”…

Thứ 2 là về tầm nhìn(vision) Laø caùc muïc tieâu  coù theå ñònh löôïng hoaëc ñònh tính nhöng thöôøng laø ñònh tính (objectives)  maø coâng ty caàn ñaït tôùi trong khoaûng thôøi gian nhaát ñònh. Ví dụñaït doanh soá 125 tæ USD vaøo naêm 2000.( wal-Mart).Trôû thaønh coâng ty haøng ñaàu trong vieäc thay ñoåi quan nieäm veà saûn phaåm Nhaät baûn laø keùm chaát löôïng ( 1950, Sony).Trôû thaønh moät ñaïi hoïc Havard cuûa mieàn Taây ( Stanford).