For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 5:Vai trò của pháp luật xhcn?

9.2K 4 1

Câu 5:Vai trò của pháp luật xhcn?

 

Xem xét pháp luật:

             +Pháp luật là phương tiện để Đảng thực hiện lãnh đạo xã hội.

             +Pháp luật là phương tiện để nhà nước quản lí xã hội.

             +Pháp luật là phương tiện để duy trì, củng cố, bảo vệ trậ tự an toàn xã hội.

             +Pháp luật là công cụ để đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân lao động

        -pháp luật và kinh tế:pháp luật có tính độc lập tương đối với cơ sở kinh tế, do nó có thể kìm hãm đáng kể sự phát triển kinh tế nếu pháp luật lạc hậu so với kinh tế, hoặc thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn nếu nó có nội dung tiến bộ. Kinh tế quy định pháp luật , pháp luật tác động mạnh mẽ đến kinh tế.

          -Pháp luật và chính trị: pháp luật là công cụ , phương tiện đưa chính trị vào cuộc sống, đường lối chính trị của các đảng chính trị, các đảng cầm quyền được thể hiện trong pháp luật, được thể chế hóa trong nội dung của pháp luật. Chính trị quy định pháp luật.

         -Pháp luật với các quy phạm xã hội khác: pháp luật tác động mạnh mẽ tới các quy phạm xã hội;những quy tắc đạo đức, tập quán quan trọng, tốt, có giá trị chung đa phần có thể được ban hành thành những quy phạm pháp luật; các quy phạm của các tổ chức xã hội phải phù hợp , không được trái pháp luật.

         -Pháp luật và ý thức xã hội: vì ý thức pháp luật là một loại hình thức xã hội nên có thể coi ý thức xa hội là cầu nối giữa pháp luật và các quy phạm xã hội như đạo đức, tập quán, truyền thống…ngược lại,ý thức xã hội được hình thành từ lâu đời dưới sự ảnh hưởng của những quy tắc tập quán, truyền thống, đạo đức, pháp luật cũ cũng ảnh hưởng tới pháp luật thông qua sự ảnh hưởng tới ý thức pháp luật xã hội hiện tồn.

         -Pháp luật và các tổ chức xã hội: pháp luật đặt cơ sở, tiền đề cho việc thành lập các tổ chức xã hội; bang pháp luật, nhà nước tạo điều kiện cho các tổ chức xã hổi phát triển, kể cả vật chất; ngược lại, các tổ chức xã hội có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, trong đó có hoạt động xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt pháp luật.

         -Pháp luật và nhà nước:pháp luật là công cụ quan trọng để nhà nước điều chỉnh các quan hệ xã hội; tuy nhiên, trong ax hội văn minh, nhà nước cũng phải tự hạn chế bởi pháp luật, chịu phục tùng, phải thi hành pháp luật do chính mình đặt ra.

Câu 5:Vai trò của pháp luật xhcn?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!