SYNOPSIS

3.8K 42 14

Ria have her time of her life

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ria have her time of her life. A blooming career and financially growing business. And she always put her hundred percent on her thing whether it involves to work or even her personal issues.

Kaya naman siya naging in-demand wedding planner at events coordinator. Pero sa likod ng matatag na pangalan niya at maayos na disposisyon ay isang nagkakubling kahapon ng kanyang mapusok na kabataan. Isang di malilimutang kahapon na humubog sa pag-iisip at pagkatao niya. At kasama sa past niyang iyon ang pagiging wild at mga tonta days niya bilang inosente de ti. Ngunit kalakip naman nun ay mga aral na humulma kung sino siya ngayon.
Kakabit din nun ang isang di malilimutang alaala na babaunin niya hanggang sa pagtanda niya. Iyon ay ang unang pagtibok ng kanyang inosenteng puso. Yun nga lang, hindi nauwi sa Happy ending ang love story niya.
Moving on naman na siya kaso nga lang ay sadyang mapagbiro ang tadhana nang makilala niya ng harap-harapan ang mysterious guy na dumagit sa puso niya at pilit na kinakalimutang nilalang dahil sa past nilang tumatak sa memorya niya.
si Trent Castillo. ang hunk na pumitas sa kainosentihan niya at nagpakabog ng dibdib niya noon.
Paano niya matatakasan ito gayong nakatali na siya sa karisma nito at sa kahapon nilang pinangangalandakan pa nito?

Stallion Island Adaptation series Trent CastilloRead this story for FREE!