lucing pie notes

2 2 0

" hay buhay nakakaaasar parang life"

"salbahe ako sa notebook na to promise"

"cute ko"

"yaw ko na nga dito"

"haysst"

"namimiss ko na si petra"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now