Bonus

5K 342 68

Hellooo, không phải chương mới đâu, mình mới vào trang Minh Dã thấy có hình minh họa Thiên Nhã và Cửu Thành, nên share với mí bạn, hình do Nguyên Trần vẽ nha. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ