day 15 : January 2014 Monday

10 2 0

"hindi lahat ng mayaman kayang bayaran ang lahat"

"cute ang madalas magbasa ng works ko"

"forever is just a word, didn't exist in the true world"

"change is inevitable"

"hindi lahat ng nagmamahal ay minamahal"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now