day 14 : January 2014 Sunday

8 2 0

"ex ang madalas hanapin sa math, tapos kalakip nyan ang tanong na why?"

"goodmorning , goodafternoon at goodnight"

"longsweet message lang buo na ang araw ko"

"gangster ang mga babaeng pacute pero deepinside dangerous"

"hindi nasusukat ang pagmamahal ng isang tao sa mga materyal na bagay"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now