day 12 : January 2014 Friday

12 2 0

"lahat ng tao may second chance"

"lahat para kay lord ay hindi imposible"

"hindi lahat ng gusto mo mapapasayo"

"lahat ng manloloko namamatay nalang ng kusa"

"walang taong nagwawagi sa pandaraya"

quotes played by my mindWhere stories live. Discover now