Quản lý nhà nước

7K 4 0

Câu 1: Nêu khái niệm, vai trò và chức năng của nhà nước? Vì sao phải quản lý nhà nước về kinh tế?

- Khái niện: Nhà nước là cơ quan thống trị của một hoặc một nhóm giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ giai cấp khác trong xã hội, nó còn là quyền lực công đại diện cho lợi ích chung của  cộng đồng xã hội nhằm duy trì và phát triển xã hội trước lịch sử và các nhà nước khác nhau.

- Vai trò: Nhà nước là chủ thể lớn nhất, quyết định nhất trong việc quản lý xã hội và là nhân tố cơ bản nhất giúp cho xã hội tồn tại hoạt động, phát triển hay suy thoái do đó nhà nước phải thực hiện các chức năng cơ bản:

        + Chức năng đối nội: là quản lý hành chính gồm việc quản lý trật tự xã hội, sắp xếp và giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân, các giai cấp, các tầng lớp dân cư và các cộng đồng dân tộc.

       + Chức năng đối ngoại: Là quản lý lãnh thổ quốc gia và thiết lập bang giao với các nước khác.

       +Chức năng kinh tế: Là các nhiệm vụ tổng quát mà nhà nước phải thực hiện để phát huy vai trò và hiệu lực của mình.

à

Vì vậy để cho xã hội tồn tại và phát triển, vấn đề cốt lõi là sự phát triển, ổn định và bền vững nền kinh tế quốc dân thì nhà nước phải thực hiện chức năng kinh tế sẽ tạo ra cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện thắng lợi các chức năng khác do đó nhà nước với vấn đề kinh tế là vấn đề sống còn của mọi nhà nước.

Câu 2: Quản lý nhà nước về kinh tế là gì? Các kết luận của nó?

- Khái niệm: Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của nhà nước lên nền kinh tế quốc dân, nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đặt ra, trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế.

- Các kết luận:

      + Thực chất của quản lý nhà nước về kinh tế: Việc tổ chức và sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực trong và ngoài nước mà nhà nước khả năng tác động vì mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

      + Bản chất của quản lý nhà nước về kinh tế: Đặc trưng thể chế chính trị của đất nước nó chỉ rõ nhà nước là công cụ của giai cấp hoặc lực lượng chính trị xã hội nào? Nó dựa và ai và hướng vào ai?

      + Quản lý nhà nước về kinh tế là khoa học vì nó có đối tượng nghiên cứu riêng có nhiệm vụ thực hiện riêng, đó là các quy luật và các vấn đề mang tính quy luật trong các mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa các chủ thể tham gia các hoạt động kinh tế xã hội. Mặt khác quản lý nhà nước về kinh tế dựa trên quan điểm của lý thuyết hệ thống…

     +Quản lý nhà nước về kinh tế còn là một nghệ thuật và một nghề: vì nó lệ thuộc không nhỏ vào trình độ nghề nghiệp, nhân cách, bản lĩnh và đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, phong cách làm việc, phương pháp và hình thức tổ chức quản lý, khả năng thích nghi… của cán bộ quản lý kinh tế nhà nước.

Quản lý nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!