cm la su nghiep cua nd

3.2K 0 0

2.2. Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân do dân va' vi' dân

-coi quần chúng nhân dân là người làm nên lịch sử, là quy luật phổ biến của xã hội loài người. cm la' ngày hội của quần chúng nhân dân, la' đỉnh cao của cuộc đáu tranh g/c

-Cách mạng là sự nghiệp cảu nhân dân. Không ai có thể tạo ra cách mạng khi nhân dân không yêu cầu, không ai có thể ép buộc nhân dân làm cách mạng. Do không thể chịu nổi nỗi nhục mất nước, nên cả dân tộc đều đứng lên chống xâm lược. Do không chịu nổi đói nghèo và bất công nên toàn nhân dân thấy cần phải làm cách mạng xã hội chủ nghĩa, phải đi lên chủ nghĩa xã hội.

-Cách mạng là sự nghiệp do nhân tự làm lấy. Sức mạnh quyết định của cách mạng là ở nhân dân khi toàn dân đứng dậy thì không một lực lượng phản động nào có thể ngăn cản được. Không sức mạnh nào lớn hơn nhân dân.. cm dân tộc dân chủ la cmxhcn , là do dân làm nên dưới sự lamnhx dạo của đảng cộng sản

-Cách mạng là sự nghiệp vì nhân dân. Mục tiêu trước mắt và lâu dài của cách mạng đều vì lợi ích của nhân. Ngoài lợi ích nhân dân, cách mạng không có lợi ích nào khác. Những người cộng sản đều luôn luôn tâm niệm vì lợi ích nhân dân mà chiến đấu hi sinh, vì nhân dân phục vụ. lợi ích của đảng gắn liền vs lwoij ích của nhân dân

-Cách mạng từ nhân dân mà ra, do nhân dân làm lấy, vì lợi ích của nhân dân tạo ra sức mạnh vô đich của cm.

-mọi hoạt đọng của Đảng đều phải "lấy dân làm gốc" được nhấn mạnh là cách khắc phục thiếu sót trước đó để đi đúng quan điểm cách mạng là sự nghiệp quần chúng. thực hiện vs phương trâm : dân biết , dan làm , dân thực hiện

- phải đáu tranh vs nhuwg biểu hiện quân lieeucuar quyền xâm phạm lợi ich của nd , đồng thời chống mọi biểu hiện quan liêu cảu quần chúng.

cm la su nghiep cua ndĐọc truyện này MIỄN PHÍ!