Ngân sách nhà nước

1.2K 1 0

Câu 12: Phân tích vai trò của NSNN trong nền kinh tế.

* NSNN phản ánh các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước khi tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm thực hiện các chức năng của NN trên cơ sở nhất định.

* Phân tích:

- NSNN là công cụ định hướng phát triển kinh tế, phát triển sx hình thành cơ cấu kinh tế mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững.

+ Công cụ định hướng phát triển sx: NN giảm thuế khi thu, hỗ trợ TC -> khuyến khích mở rộng sx.

+ NN chi nhiều cho DN -> DN phát triển.

+ Hình thành cơ cấu kinh tế mới.

- NSNN là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát: Do nền kinh tế thị trường đầy biến động và chịu sự chi phối mạnh mẽ của các quy luật kinh tế khách quan nên chính phủ phải có sự điều tiết để đảm bảo lợi ích của người sx và người tiêu dùng để giữ vững kinh tế đã được hoạch định.

+ Đối với thị trường hành hoá: NN điều tiết bằng công cụ thuế và chính sách chi tiêu của NSNN để tác động vào tổng cung hoặc tổng cầu để góp phần ổn định giá cả trên thị trường.

+ Đối với thị trường tiền tệ, thị trường vốn, thị trường lao động... hoạt động của chính phủ thông qua việc thực hiện một cách đồng bộ các chính sách TC và chính sách tiền tệ như phát hành công trái chính phủ, chi trả nợ... từ đấy góp phần kiềm chế và đẩy lùi lạm phát.

- NSNN là công cụ có hiệu lực của NN để điều chỉnh trong lĩnh vực thu nhập, góp phần giải quyết các vấn đề XH.

+ NSNN được sử dụng như một công cụ điều chỉnh kinh tế vĩ mô trong lĩnh vực thu nhập, từ thúc đẩy kích thích sx phát triển, khống chế mức tiêu dùng phù hợp với trình độ, năng lực sx của nền kinh tế.

+ Chính sách thuế và chính sách chi ngân sách góp phần tích cực vào quá trình phân phối lại thu nhập và tiền lương nhằm ổn định đời sống người dân và công bằng XH.

+ Thông qua việc sử dụng công cụ thuế, kết hợp thuế trực thu và thuế gián thu để điều tiết bớt thu nhập của người có thu nhập cao và nâng đỡ người có thu nhập thấp.

- NSNN đối với việc cổng cố, tăng cường sức mạnh của bộ máy nhà nước, bảo vệ và giữ an ninh chính trị của đất nước.

+ NSNN là nguồn TC quan trọng nhất trong việc duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

+ NSNN là nguồn kinh phí quyết định các hoạt động quốc phòng và an ninh.

- Vai trò kiểm tra của NSNN:

+ Vai trò kiểm tra của NSNN gắn chặt với quyền lực của nhà nước, nó tác động sâu sắc đến các hoạt động tc khác và có vai trò quan trọng góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và dân chủ.

Ngân sách nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!