Ang campus maid

45 0 0

Isang ulila pero Hindi naman pala

Utusan pero d naman pala dapat utu-san

Maari bang magka gusto ang utusan sa amo nya at  feeling is mutual

Liligawan ba nya ito ng bukal sa loob nya o napilitan lang sya

Pano pag bumalik ang past na mahal nya iiwan nya ba ang present na sinisimulan palang nyang mahalin

Mag kaiba ba ang mamahalin sa mahal

Iba din ba ang iniibig sa mamahalin
Iba din ang gusto sa iniibig

Tama ba ,o tama na

May masasaktan ba o magiging masaya

Planado ba ito o sadyang mahal nila ang isat isaMist Sordid Scutelaria

Krystal Gem Milyones

Zappy Montefalco

ang campus maidWhere stories live. Discover now