ii; nathan, samuel, rafe

28 3 9
                  

Tak, zaliczyłam niezły poślizg (dosłownie oraz w przenośni i tak, to bolało), za co przepraszam. Życie wiecznej sieroty czasami zobowiązuje.

nathan drake

- hot

- not

samuel drake

- hot

- not

rafe adler

- hot

- not

- lara

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- lara

hot or notWhere stories live. Discover now