Cau 1, cau 2 de cuong PLC

882 0 0

Câu 1. Các phương pháp biểu diễn hàm logic

Có thể biểu diễn hàm logic theo bốn cách là: biểu diễn bằng bảng trạng thái, biểu

diễn bằng phương pháp hình học, biểu diễn bằng biểu thức đại số, biểu diễn bằng bảng

Karnaugh (bìa Canô).

1. Phương pháp biểu diễn bằng bảng trạng thái

Ở phương pháp này các giá trị của hàm được trình bày trong một bảng. Nếu hàm

có n biến thì bảng có n + 1 cột (n cột cho biến và 1 cột cho hàm) và 2n

 hàng tương ứng

với 2n

 tổ hợp của biến. Bảng này thường gọi là bảng trạng thái hay bảng chân lý.

2. Phương pháp biểu diễn hình học

Với phương pháp hình học hàm n biến được biểu diễn trong không gian n chiều,

tổ hợp biến được biểu diễn thành một điểm trong không gian, phương pháp này rất

phức tạp khi số biến lớn nên thường ít dùng.

3. Phương pháp biểu diễn bằng biểu thức đại số

Người ta chứng minh được rằng, một hàm logic n biến bất kỳ bao giờ cũng có thể

biểu diễn thành các hàm tổng chuẩn đầy đủ và tích chuẩn đầy đủ.

Cách viết hàm dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ

- Hàm tổng chuẩn đầy đủ chỉ quan tâm đến tổ hợp biến mà hàm có giá trị bằng 1

Số lần hàm bằng 1 sẽ chính là số tích của các tổ hợp biến.

- Trong mỗi tích, các biến có giá trị bằng 1 được giữ nguyên, còn các biến có giá

trị bằng 0 thì được lấy giá trị đảo; nghĩa là nếu xi = 1 thì trong biểu thức tích sẽ được

viết là xi, còn nếu xi =0 thì trong biểu thức tích được viết là xi. Các tích này còn gọi là

các mintec và ký hiệu là m.

- Hàm tổng chuẩn đầy đủ sẽ là tổng của các tích đó.

4. Phương pháp biểu diễn bằng bỏng Karnaugh (bìa canô)

Nguyên tắc xây dựng bảng Karnaugh là:

- Để biểu diễn hàm logic n biến cần thành lập một bảng có 2n

 ô, mỗi ô tương ứng

với một tổ hợp biến. Đánh số thứ tự các ô trong bảng tương ứng với thứ tự các tổ hợp

biến.

- Các ô cạnh nhau hoặc đối xứng nhau chỉ cho phép khác nhau về giá trị của 1

biến.

- Trong các ô ghi giá trị của hàm tương ứng với giá trị tổ hợp biến.

Câu 2: Trình bày phương phát tối thiểu hóa hàm logic

Trong quá trình phân tích và tổng hợp mạch logic, phải quan tâm đến vấn đề tối 

Cau 1, cau 2 de cuong PLCRead this story for FREE!