My Lady In Black ( Part 1)

2K 99 38

Hi fallingnabi, ito kinalabasan ng inagination ko sa menissage mo sa aking

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hi fallingnabi, ito kinalabasan ng inagination ko sa menissage mo sa aking. Tungkol ssa female protagonist ng yamatonadeshiko. Hindi man kasing ganda ng story nun hope you like story beh. Thanks sa idea! ☺☺

🐔🐷🐔🐷🐔🐷🐔🐷🐔🐷🐔🐷🐔🐷🐔🐷

"Hi uncle!" bati ni Maymay.

Pababa siya hagdan ng mapansin niyang hindi pala ito nag-iisa. At dahil malakas ang boses nakuha rin niya ang pansin nito. Lihim siyang napangiti dahil sa laki ng mata nito at medyo nakabuka ang bibig nito dahil sa pagkagulat.

"Maymay, gusto kong makilala mo si atty. Luisito Hontiveros. Attorney siya Maymay!" sabi Jerome.

Nakabawi naman mula sa pagkagulat si attorney Luis dahil sa babae nagngangalang Maymay. Nakalugay ang hindi pa ata nasusuklay na buhok. Halata sa mga mata ang ang bakas ng eye liner dahil nangingitim ang ilalim ng mata nito. Naka braces rin o retainer na may gomang kulay itim. Idagdag pa leggings, tshirt na malaki itim din ang kulay at mga kuko sa paa at kamay na itim rin. Napakunot siya ng noo dahil sa babaeng nakaitim "ito ba talaga ang anak ni Jinri parang ang layo naman ng mukha nito sa kanya!" sabi ni Luis sa sarili.

"Attorney Luis.. Luis..!?" ulit ni Jerome para mapukaw ang naglalayag nyang diwa.

Sanay na si Jerome na ganun ang nakukuhang reaksyon ng tao sa tuwing pinakikilala niya ang ang pamangkin. Hindi rin naman niya masisisi ito dahil kakaiba talaga ang taste at pananamit nito.

Nagsimula itong magbago ng gabing nakita nito mismo ang pagkitil sa buhay ng sariling niyang ama, ang kapatid niya. Nagpakamatay ito dahil iniwan sila ng asawa niyang si Jinri para bumalik sa piling kanyang ama na si Don Gabriel. Bumalik ang kanyang ina dahil may sakit daw ama nito pero nilinlang laman ito ng Don. Pilit itong pinakasal sa isang lalaki gusto nito para sa kanyang ina. Sa araw mismo ng kasal nabangga ang sinasakyan na kotse nito at naging sanhi ng kamatayan ni Jinri. Labis itong kinalungkot ng kapatid niya dahilan para kitilin din ang sariling buhay. Ang pinakamasakit ay iniwan nila sa edad na labing isang taon gulang si Maymay ang kanilang anak. Nakita nito kung paano binaril ng ama ang sarili para lamang sundan ang kanyang ina. Ilang linggo rin natulala si Maymay at kusang umiiyak bago bumalik sa reyalidad. Sakto ika-40 days ng papa niya ng magsalita muli si Maymay na para bang wala nanyari. Iniwasan nito ang usapin tungkol sa kanyang mga magulang at binuhos ang oras sa pag- aaral at pagtulong sa mga maliliit na charity. Habang nagdadalaga napansin ni Jerome na nagbabago ang taste sa pananamit at pag-ayos ng sarili. Nong una inakala niya nagda-drugs ito kaya lihim niyang sinundan ang paglabas-labas nito sa gabi. Dun niya na diskobre na nagpapartime model ito sa isang punk and fashionable na sikat na brand nang damit. Hinintay niya itong makauwi at kinausap ng masinsinan. Ipinaliwanag ni Maymay na kaya niya lang ginawa ang pagtakas sa gabi ay nais niyang kumita ng pera para makatulong sa iba. Nais din niyang magtayo ng sariling charity foundation na tumulong sa mga kabataan na uulila at naliligaw ng landas kaya nais niyang mag-ipon. Dahil sa magandang layunin ng pamangkin siya na ang tumayong manager nito at nag-aayus ng mga modeling at pictorial schedule nto. Dahil unti-unti nagkakapangalan ito sa larangan ng pagmomodelo pinili niyang ang itago ang kagandahan sa mga itim na damit at make up upang hindi ipakita ang totoong katauhan sa mga tao. Nang sa ganun mamuhay ito ng normal at hindi pinagkakaguluhan ng maraming nakakakilala kay Dale Marie sa fashion world.

MayWard Short StoriesRead this story for FREE!