Vài lời đầu của tác giả !!!

10 0 0


1. Đây là những gì có thật của Mị. Mị viết những lúc buồn, sờ-trét, ... đặc biệt là trong h học

2. Nó liên quan đến cuộc tìnn giữa Mị và Crush: ((

3. Đây ko pải truyện vì thế nào muốn đọc truyện, return ạ> <

4. Mị có thói quen thêm icon vậy nên bn nào ko thích thì ns nhé, Mị sẽ hạn chế thói quen này ><

5. Mị còn nhỏ nên ít kinh nghiệm mong mng giúp đỡ

_______ Tạm thời chỉ thế thoi bh nghĩ thêm Mị viết tiếp_______

*** Và cuối cùng cảm nhận những điều mà bạn đã đọc ***

*tym tym *

#Trangg

Đơn giản vì tôi buồnRead this story for FREE!