MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH

5.1K 4 0

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT ÔN TẬP 

MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH 

Vấn đề 1: Các chức năng của Tài Chính 

Tài chính là một phạm trù kinh tế khách quan , thuộc phạm trù phân phối ra 

đời tồn tại và phát triển bởi sự phát triển của nền kinh tế hang hóa- tiền tệ và sự ra 

đời của Nhà nước. 

Bản chất của Tài chính được phân tích trên hai khía cạnh:  

 + Hình thức biểu hiện bên ngoài ( hiện tượng): Được thể hiện dưới dạng các 

hiện tượng thu và bằng tiền và chi ra bằng tiền ở các chủ thể kinh tế- xã hội, đây là 

sự vận động của vốn tiền tệ, là quá trình phân phối các nguồn tài chính, quá trình 

tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm mục đích nhất định.  

Nguồn tài chính: thể hiện những tiềm năng tài chính mà các chủ thể trong xã 

hội có thể khai thác, sử dụng nhằm thực hiện mục đích của mình 

Các quỹ tiền tệ: là một lượng tài chính nhất định các nguồn tài chính đã huy 

động được để sử dụng cho một mục đích nhất định. Các quỹ tiền tệ , sự hình thành 

và sử dụng chúng luôn luôn biểu hiện quan hệ sở hữu tính mục đích và tính vận 

động thường xuyên. 

+ Nội dung bên trong: bản chất của tài chính là các quan hệ kinh tế nảy sinh 

trong quá trình phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị, phân phối các nguồn 

tài chính, tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ. 

Nhƣ vậy Tài chính thể hiện ra là sự vận động của vốn tiền tệ diễn ra ở 

mọi chủ thể trong xã hội. Nó phản ánh tổng hợp các mối quan hệ kinh tế nảy 

sinh trong phân phối các nguồn tài chính thông qua việc tạo lập hoặc sử dụng 

các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong xã 

hội. 

 Tài chính bộc lộ tác dụng hết sức to lớn đối với xã hội, cụ thể bao gồm 2 

chức năng chủ yếu là chức năng phân phối và chức năng giám đốc.  

Chức năng phân phối:  Là chức năng mà nhờ vào đó mà các nguồn lực đại 

diện cho những bộ phận của cải của xã hội được đưa vào các quỹ tiền tệ khác nhau 

để sử dụng cho những mục địch khác nhau, đảm bảo những nhu cầu những lợi ích 

khác nhau của đời sống xã hội. 

+ Đối tượng của phân phối tài chính là của cải xã hội dưới hình thức giá trị, 

MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!