Epigraph

1M 23.1K 2.4K
                         

 THE COMMENTS SECTION IS FULL OF SPOILERS

AVOID IT FOR A BETTER READING EXPERIENCE  

 AVOID IT FOR A BETTER READING EXPERIENCE  

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

He's kinda crazy

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

He's kinda crazy

She's often hazy


He bugs her more than anyone

  She sleeps more than everyone  


He waits for her when she sleeps

She holds his hand when he weeps


He asks her to stay awake

She treasures every memory they make***

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

***

THE COMMENTS SECTION IS FULL OF SPOILERS

AVOID IT FOR A BETTER READING EXPERIENCE

Stay awake, Agatha (PUBLISHED UNDER PSICOM)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon