Câu 2 : Hãy trình bày mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao động

7.2K 0 0

1.      Mục đích

Thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, tổ chức, kinh tế, xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một điều kiện thuận lợi và ngày càng được cải tiến tốt hơn, ngăn ngừa tai nạ lao động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau và giảm sức khỏe cũng như những thiệt hại khác đối với người lao động, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người lao động, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng xuất lao động.

2.      Ý nghĩa

Bảo hộ lao động (BHLĐ) trước hết là một phạm trù sản xuất, nhằm bảo vệ yếu tố năng động nhất của lực lượng sản xuất là người lao động.

BHLĐ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người nên nó mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc.

BHLĐ là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng không thể thiếu trong các dự án, thiết kế, điều hành và triển khai sản xuất. BHLĐ mang lại những lợi ích về kinh tế, chính trị và xã hội. Lao động tạo ra của cải vật chất, làm cho xã hội tồn tại và phát triển. Bất cứ dưới chế đọ nào, lao động cảu con người cũng là yếu tố quyết định nhất. Xây dựng quốc gia giầu có, tự do, dân chủ cũng nhờ người lao động, Trí thức mở mang cũng nhờ lao động ( LĐ trí óc ) vì vậy lao động là động lực chính của sự tiến bộ loài người.

Câu 2 : Hãy trình bày mục đích và ý nghĩa của công tác bảo hộ lao độngRead this story for FREE!