? Phương pháp đo lường là gì? Phân loại phương pháp đo?

2.2K 0 0

Phương pháp đo  là cách thức, thủ thuật để xác định thông số cần đo. Đó là tập hợp mọi cơ sở khoa học có thể để thực hiện phép đo, trong đó nguyên tắc để xác định thông số đo. Các nguyên tắc này có thể dựa trên mối quan hệ toán học hay mối quan hệ vật lý có liên quan đến đại lượng đo.

Phân loại:

-          Dựa vào quan hệ giữa đầu đo và chi tiết đo chia ra: đo tiếp xúc và ko tiếp xúc

-          Dựa vào quan hệ về giá trị đo chia ra: đo tuyệt đối và đo so sánh

-          Dựa vào quan hệ giữa đại lượng cần đo và đại lượng được đo chia ra: đo trực tiếp và đo gián tiếp.

-          Ngoài ra trong đánh giá và kiểm tra sp chia ra: đo từng phần và đo tổng hợp

? Phương pháp đo lường là gì? Phân loại phương pháp đo?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!