Seven

23.3K 502 3

“AKO NGA, BAKIT?” wika ni Aero nang matunghayan ang pagkagulat ni Princess ng makita ang muka niya sa likod ng disguise niya.

“P-Pa’nong..” Hindi pa rin makapaniwala si Princess sa nakikita.

“Huwag nang maraming tanong. Ihahatid na kita sa inyo. At pagkadating natin sa inyo ay kailangan nating mag-usap ng masinsinan.” seryosong wika nito.

“Ano?”

“Narinig mo ang sinabi ko. Kaya please? Tumahimik ka muna. Malapait na tayo sa San Roque Village. Mamaya tayo mag-uusap.”

Aba? At parang boyfriend ko kung umasta? Ano amang dapat naming pag-usapan? shocks! Malaki pala ang utang na loob ko sa kaniya? No!!

Nanaig ang katahimikan sa pagitan nila hanggang makarating sa bahay nina Princess.

Ipinagbukas siya nito ng pinto ng kotse saka siya tahimik na bumaba roon. Nang tumingin sa gawi ng bahay ay nakita niya ang Mama niya na nagbubukas ng gate.

Hindi rin napansin ni Aero ang matang nakasubaybay at nakasunod sa kanila kanina pa mula  sa bar kung saan sila nanggaling. 

“Princess, iha? Nag-enjoy ka ba? nakangiting sumalubong nag Mama niya sa kaniya saka siya nagmano. 

Pinatuloy niya si Aero sa loob ng bahay nila. Tahimik pa rin silang nagtungo papasok ng bahay hanggang sa makaupo sa sofa. Wala pa ring nagbabalak na magsalita sa kanilang dalawa.

Binasag ni Rebecca ang nananalaytay na katahimikan sa pagitan ng kaniyang anak at ni Aero. Gumuhit sa mukha niya ang pagtataka. Parang may kakaibang nangyari sa mga ito. saka napadako ang tingin ng bumaba ang asawa sa hagdan.

“Nandiyan na ba sina Princess?” tanong nito.

“Oo Ronaldo. At eto nakakbingi ang katahinikan sa pagitan nila.” wika ni Rebecca.

“Bakit? May nangyari ba anak?” tanong ng Papa niya.

Tumunghay lamang si Princess sa mga ito. Ayaw niyang malaman ng mga ito ang gulong nangyari kanina sa bar. Siguradong magagalit ang mga ito sa kaniya pati na rin sa co-teacher niyang si Melanie. Pero.. Sigurado siyang sasabihin ni Aero ang nangyari.

 Pero teka nga? Hindi ko pa siya naipapakilala sa parents ko pero bakit parang magkakakilala na sila?

“Wala po Tito. Actually nag-enjoy nga kami. Pagod lang po si Princess at medyo maraming nainom na alak.”

ikinagulatni Princess ang sinabi ni Aero sa magulangniya. Hindi  ito nagsumbong. at Hindi nakaligtas sa pandinig niya nag pagtawag nito ng Tito sa Papa niya. 

Pinakalma niya ang sarili. Sasakyan na lamang niya ang sinabi ni Aero upang Hindi na magtanong ang mga ito.

“Opo Papa tama si Aero.”matipid niyang sagot.

Ruined HeartTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon