płacz

338 72 56

Jaki jest najczęstszy powód Twojego płaczu?

Jaki jest najczęstszy powód Twojego płaczu?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

płacz to nic złego

darknessPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!