Gone - Jin

146 3 6
                         

grazzziee

-

gi-ogi momuldagan gu jari-e 
son gute nama-itnun ongi-edo 
niga itda itda no-i hyangi no-i olgul

jebal nal bwa nal bwabwa nal bwabwa 
na irohge nol nukyo nol nukyo nol nukyo
eso jabun maltu eso jabun miso 
eso jabun nonde

uri hamke itdon gu gongane 
nega nol dalmagadon gu sungane
bisogul gunyang gorodo nomu johatdon
niga obtda niga obtda
odohge na honjaso nol ji-ugo sara
hamke gorogadon gu sigane 
gurohge mandurogadon chu-okajido 
miryonkajido
momun jari-e nan so itda nomu guriwo

nal bwabwa nal bwabwa nal bwabwa 
na ajikdo nol nukyo nol nukyo nol nukyo
gyo-u darmun maltu gyo-u dalmun miso 
gyo-u dalmun nonde

uri hamke itdon gu gongane 
nega nol darmagadon gu sungane
bisogul gunyang gorodo nomu johatdon 
niga obtda niga obtda
odohge na honjaso nol ji-ugo sara 
nomu guriwo

gyo-u horakdo-en no-i irum ji-ul su obso 
nomani burun na-i irumi yogi jamjago iso

uri hamke itdon gu gongane 
hamke gorosoya hal sigane
na honja butjabgo heso
urimiredo na-i baremdo
momun jari-e nan so itda noman obtda

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now