17. Về chuyện nỗi ám ảnh của Kim Lăng

1.4K 225 13


Có một dạo, cứ tới mùa quả sơn trà, là Giang Trừng lại sai người mua về, mỗi ngày một giỏ.

Vấn đề là, hắn cũng không có ăn bao giờ.

Từng giỏ quả nặng trĩu, tươi mọng, sau khi Giang tông chủ bần thần nhìn ngó một hồi, quay xuống bảo đám thuộc hạ thế này:

- Các người tự chia nhau đi.

Chúng thuộc hạ ngoài miệng đa tạ, trong lòng nước mắt chảy ròng ròng: "Cái thứ quả vừa chát vừa chua kia cũng không ăn thay cơm được tông chủ ơi! Ngài có giỏi ngài thử ăn 1 tháng sơn trà xem nào, có chết được không???"

Sau khi chịu đựng ba tháng liền, mỗi ngày đều phải ăn sơn trà, Kim Lăng cuối cùng cũng bạo phát, đi tìm cữu cữu khiếu nại.

Giang Trừng ngẩn ra nghe đứa cháu ăn vạ, dọa nạt, hờn dỗi, cuối cùng cũng hứa là sẽ không mua sơn trà mỗi ngày nữa.

Sau đó, Giang thị đổi thành, hai ngày mua sơn trà một lần.

Kim Lăng âm thầm ra quyết định, cứ đến mùa sơn trà, đánh chết cũng không tới Vân Mộng. 

________

Lần đó, đi săn thủy quỷ, Ngụy Vô Tiện hỏi mua sơn trà, sẵn tiện trêu ghẹo thiếu niên Lam Vong Cơ. Lam Trạm không lấy sơn trà, Ngụy Anh liền ném cho Giang Trừng... => Các thím còn nhớ hay không?   

[MĐTS] Mỗi ngày của Giang tông chủRead this story for FREE!