CHAPTER IX

5.7K 130 6
                         

MAPUNGAY ang mga matang tumunghay sa kanya si David. Sa halip na sagutin ang mga tanong niya ay inawang nito ang mga labi niya saka siya hinalikan. Iniwas ni Esang ang mga labi. Wala sa huwisyo si David, hindi ito nag-iisip nang tama. Humulagpos siya mula sa pagkakahawak nito.

"Huwag mo akong pahirapan nang ganito, Ysabela? Please let me kiss you. I need to kiss you..." may himig ng pakiusap na usal nito nang bitiwan siya.

"Lasing ka lang, David. Hindi mo alam ang sinasabi mo."

He looked at her with gloominess exploding in his eyes. "Alam ko ang sinasabi ko. Alam ko ang sinasabi nito." He pointed to his heart. "Ikaw ang sinasabi nito Ysabela. I love you. Please believe me."

Natigilan si Esang. Totoo ba ang naririnig niya? Maniniwala ba siya sa lalaking wala sa tamang huwisyo? Gustong-gusto na niyang sundin ang ibinubulong ng kanyang puso, na paniwalaan ang mga sinasabi ni David ngunit mahirap gawin iyon nang ganoon kadali. Ngunit napigilan ang paglilimayon ng utak ni Esang dahil sinamantala iyon ni David upang lapitan siya at hawakan sa magkabilang balikat.

Ayaw niyang maging option lang nito sakaling hindi na ito balikan ni Bernadette. But with his presence near her, with his hands caressing her hair and face, with his lips longing for another kiss; all those could take away her inhibitions. Humihina ang defenses niya dahil doon.

Sa ikalawang pagkakataong hinalikan siya nito, nagpaubaya na si Esang. "Let me love you like this." He devoured her lips. "And this." Gumapang ang mga halik nito at ipinadapo sa kanyang pisngi, baba at muli...sa labi. Doon nagtagal.

Nadarang na ang dalaga. Idinantay niya ang dalawang kamay sa batok nito at sinimulang lumaban sa mga halik nito. He was so dexterous at kissing that she felt challenged by it. It evoked something in her, told her to return his kisses passionately. Sa isang iglap ay parang gamay na niya ang mga paraan ng paghalik.

Tila nilalagnat na nag-init si David sa ginawa niyang pagganti ng halik dito. Ibinaba nito ang mga labi sa kanyang leeg, marahan siyang kinabig palapit sa katawan nito, hinila sa kama saka inihiga roon.

"This is driving me crazy, Ysabela. You are punsishing me with this...body." Dumako ang mga labi nito sa ituktok ng kanyang mga dibdib na humuhulma sa manipis niyang pantulog. Napakiwal siya nang simulang sambahin iyon ng isang kamay ni David habang ang isa pa ay naglakbay pababa sa pagitan ng kanyang mga balakang.

"Uhmm..." impit na ungol ang pinakawalan ng halos nagdedeliryo nang dalaga.

Pumaimbabaw sa kanya si David na tanging boxer shorts lang ang suot. He pressed his already hardened maleness against the softness of her groin. For a while, she was shocked then hesitant then ready to give in.

Matapos ang ilang minutong pagsamba ng lalaki sa kanyang katawan, sinimulan na nitong hubarin ang kanyang mga saplot. He undressed her with haste. Puno ng pananabik ang bawat galaw. Wala itong itinira kung hindi ang kahubdan niyang nakita na nito noon.

"Damn, you are gorgeous, love." He whispered against her ear. Muling gumapang ang mga kamay nito sa bawat hulma at sulok ng kanyang katawan. Nakagat niya ang labi nang tinumbok niyon ang kanyang puson, pababa hanggang sa kanyang kaselanan.

"Oh, David." She looked at him, pleading. Gamit ang isang kamay, nagmamadaling hinubad ni David ang nalalabing saplot nito at damang-dama ni Esang ang kahandaan nito. He was so virile and huge!

Mainit sa pakiramdam ang paglapat niyon sa kanyang puson. Kasing-init ng mga labi ni David na pinong kinakagat ang kanyang tenga.

"Please..." pakiusap niya rito, nagbabaga na ang buo niyang katawan. Pakiwari niya'y tinatrangkaso siya.

David of New York Meets Esang ng TondoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon