CHAPTER VII

5.9K 139 4
                         

NAISIP niyang mag-bubble bath gaya nang mga napapanood niya sa mga pelikula. Matapos makapamili sa hilera ng liquid bath soap ay agad siyang nagbuhos niyon sa naipong tubig at pinabula iyon gamit lamang ang kamay. Hindi na kasi niya alam ang mekanismo na magpapabula niyon.

Nang masiyahan ay walang kiyemeng naghubad na siya ng suot, walang itinira saka naglunoy sa tub.

"This is life..." ipinikit niya ang mga mata.

Ang malamig na tubig ay naghatid ng maginhawang pakiramdam sa kanyang katawan. Banayad na hinaplos niya sa balat ang mabulang tubig. "Hmm...ang sarap." malumanay na hinilot niya ang sintido.

Sa pamamagitan niyon, pansamantalang napawi ang mga alalahanin niya. Ngunit hindi ang bumabagabag sa kanyang puso. Kahit anong pilit niyang sawatahin ang pag-usbong ng damdamin para kay...

Nagmulat ang dalaga nang marinig ang mahinang paglagitik mula sa kung saan. Inaninag niya ang manipis na shower curtain ngunit bigla na lamang nagbukas ang shower. Tumilamsik ang maliliit na butil ng tubig na tumatama sa flooring.

May multo?

Sigurado siyang naka-lock ang pinto nang pumasok siya kanina. Biglang kinabahan ang dalaga. Sumidhi iyon nang masilip sa ilalim ng tabing ang mga paang nakatayo sa pinakatapat ng shower. Doon siya dinaga ng kaba sa dibdib.

Maingat siya tumayo upang abutin ang mga sinampay na undergarments. Sinungkit ng daliri niya ang nakalaylay na strap ng bra niya ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay dumulas ang mga paa niyang nakatihin sa ma-sabong tub.

Malakas siyang napatili nang mawalan ng balanse. Upang isalba ang sarili sa tuluyang pagbagsak, kinapitan niya ang shower curtain ngunit sa bigat ng katawan niya'y parang papel iyong napunit. Dere-derecho siyang nabuwal at naramdaman ang pagbagsak ng buong katawan sa isang mainit na bagay.

O katawan!

Napamulagat si Ysabel nang ma-realize na tao ang nakasalo sa kanya. Nakayakap ito sa kanya habang ang mukha niya ay nakasandig sa dibdib nito. Matipunong dibdib.

Nabalot ng kakaibang init ang kanyang kalamnan nang sa bandang balakang niya ay may umibot na kung ano. At halos maupos siya sa nakita nang mag-angat ng mukha...

Maang ang mukha ni David na nakatingin sa kanya. Salubong ang kilay nito, bahagyang nakaawang ang mga labi. Kapwa sila hubad, nakapulupot ang mga bisig nito sa kanya. At ang something na tumitibok sa may balakang ay walang iba kung hindi ang...

"Aaaay, bastos!" mahabang bulalas ni Esang na agad dumistansiya ngunit nakapako ang mata sa naghuhumindig na pagkalalaki ng binata.

"Aaaay, pababain mo 'yang ano mo. Bakit nakatayo 'yan? Patayin mo, patayin mo!" Wala sa sariling utos niya rito, hindi alam ang pinagsasabi. Nakatakip ang isang braso niya sa dibdib habang ang isa pa ay sa kanyang...

Saka naman parang natauhan si David at mabilis na kinuha ang isang tuwalya saka iyon ibinalabal sa kanya. Kaalinsunod ang maliksing pagbalabal ng isa pang tuwalya sa baywang nito upang takpan ang kahubdan.

"Bakit ba kasi hindi ka nagsabing nandito ka pala?" sita ni David sa kanya nang kapwa may tabing na ang kanilang mga katawan.

Ngunit hindi nakasagot si Esang. Ang imahe ng proud na proud nitong pagkalalaki ang paulit-ulit na nagpa-flash sa isip niya. At ngayo'y napako ang mga mata niya sa katawan nitong perpekto ang pagkakahulma. David was just standing there, like a Greek god apprehending her with his unsettling pair of dark eyes.

It was as if her subcounscious mind was telling her to gape at the dignified presence of this man. Mula sa gwapo nitong mukha pababa sa makinis at matipunong mga dibdib hanggang sa parang nililok nitong tiyan na walang anumang excess fat.

David of New York Meets Esang ng TondoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon