THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

9.2K 2 3

CHỦ ĐỀ THÁNG 4: THANH NIÊN VỚI HÒA BÌNH, HỮU NGHỊ VÀ HỢP TÁC

1. Tinh thần đoàn kết, gắn bó với nhau của nhân dân Việt Nam là một tố chất đã được tôi rèn và thử thách trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tố chất này đã trở thành sức mạnh to lớn để nhân dân Việt Nam biết đánh và biết thắng mọi kẻ thù xâm lược, biết vượt qua mọi thử thách thiên tai và biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng, phát triển đất nước. Tố chất này tạo nên nội lực dân tộc trong truyền thống yêu nước thương nòi, đoàn kết đồng cam cộng khổ của dân tộc Việt Nam.

Truyền thống đó cũng là cốt lõi của nền văn hoá Việt Nam, được gìn giữ và phát huy trong thời đại Hồ Chí Minh, gắn liền với quá trình tổ chức và phát huy vai trò của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. "Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài" .

Thành tựu phát triển đất nước trong hơn hai mươi năm đổi mới cũng là thành quả vừa là của đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa là của đường lối đoàn kết quốc tế vì hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, Uỷ ban MTTQ các cấp từ Thành phố đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng kiến đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân theo từng giới, từng nhóm xã hội ở cộng đồng dân cư... nhằm thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; nhiều trí thức, văn nghệ, chức sắc tôn giáo có uy tín và cả người nước ngoài sống, làm việc tại Việt Nam đã tích cực tham gia một cách thiết thực và hiệu quả.

2. Các phong trào trên thực sự là cuộc vận động xã hội trong thời kỳ đổi mới mang tính toàn dân, toàn diện, rộng khắp, lâu dài của mọi tầng lớp nhân dân. Các phong trào đều có chung một mục đích là hướng tới xây dựng một môi trường văn hoá. Xây dựng con người thanh lịch, văn minh, xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, khu dân cư văn hoá, trường học, cơ quan, doanh nghiệp văn hoá chính là tạo ra môi trường đồng thuận, đoàn kết, thống nhất. Cuộc sống đậm nét văn hoá là nhu cầu tự thân của mỗi thành viên trong xã hội, không một ai tự mình làm được, mà phải dựa trên sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất của cả cộng đồng chung tay xây dựng môi trường văn hoá. Môi trường văn hoá là môi trường sống của con người, đồng thời theo xu thế tiến bộ, con người bằng hoạt động sống của mình đã làm giàu môi trường đó.

Môi trường văn hoá cũng là cốt lõi của môi trường đoàn kết quốc tế, môi trường đối ngoại nhân dân. Đối với chiến lược phát triển đối ngoại của đất nước ta, thì đây lại là một trong những quan điểm chính, xuyên suốt quá trình xây dựng và thực hiện.