CHAPTER IV

6K 124 1
                         

THIS was her only shot. Hindi na dapat siyang magpatumpik-tumpik pa. Isasakatuparan na niya ang pagpapaselos kay Rill sa ngalan ng nasaling na matris ni Fiona.

Huminga siya nang malalim saka ipinulupot ang braso sa leeg ni Harold at dinampian ito ng halik sa pisngi. Hindi niya kinaya na ilapat iyon sa labi nito gaya nang unang plano. Baka ma-tomboy siya.

Natigalgal ang lalaki sa ginawa niya. Mabilis nitong idinistansiya ang sarili. Sa marahas na kilos ay aksidenteng natapon sa suot ang laman ng hawak nitong kopita.

"Damn." He exclaimed, his eyes were transfixed to her.

"Oops, sorry, Harold." Paumanhin niya saka tinangkang pahirin ang nabasang tuxedo nito ngunit sinaway siya ng lalaki.

"Why did you do that? What's that for?" mahina nitong kompronta sa kanya.

Mabilis niyang nilingon ang kinaroroonan ni Rill. Mukhang na-upset ang binata na sigurado siyang nakasaksi sa ginawa niyang paghalik sa 'dyowa' nito. Kitang-kita pa niya ang pagtiim ng bagang nito saka hitsurang galit na lumabas ng venue.

Yes! Nagtagumpay siya sa plano.

Ngunit hindi pa siya absuwelto dahil bago pa man siya makaharap kay Harold ay marahas nitong kinabig ang braso niya at pa-simple siyang hinila papunta sa isang sulok kung saan walang masyadong tao.

"Bitiwan mo ako, ano ba?" banayad niyang hinila ang mga braso mula sa pagkakakapit nito ngunit lalo lamang iyong diniinan ng galit na lalaki, o lalakwe. She was still wrestling against his hard grip.

"Why did you kiss me, huh?" nanggagalaiting tanong nito sa kontroladong tinig.

Nahintakutang iniwas ni Ysabela ang mukha sa nakitang panggagalaiti nito. Ipinilig niya ang balikat upang tangkaing kumawala sa pagkakakapit ng isa nitong kamay sa braso niya ngunit hindi pa rin siya nagtagumapay.

"Masama ba? May lalaki bang tumatanggi sa halik?"

Napa-face palm si Harold. Hindi alam kung ano ang gagawin sa kanya. Kapagkuwan ay sinuyod siya ng tingin, waring kinakabisa ang bawat linya sa kanyang mukha. Nang maglaon, nanghina siyang binitiwan. "You ruined everything. Wala ka kasing alam. How am I going to explain everything to him-" pinutol nito ang sasabihin.

Akala mo lang wala akong alam. Dapat nga ikaw ang mag-explain kung paano mo kinalantari ang ex-boyfriend ng pinsan ko. Hindi na niya isinatinig iyon.


"May problema ba rito?"

Puno ng otoridad ang tinig na pumukaw sa kanilang diskusyon. Kapwa sila bumaling sa gilid upang alamin kung sino ang lalaking sumingit sa kanilang usapan. Pakiramdam ni Ysabela ay gusto niyang maupos nang makilalang si David iyon.

Iiling-iling na sinagot ito ni Harold. "This woman here just ruined my night. She kissed me then spilled my drink."

"Oh, she did that? I'm sorry sa ginawa ng girlfriend ko. She might be really drunk." Mahinahong saad ni David saka kinabig ang braso niya.

Namilog ang mga matang tiningnan niya ito.

Ano'ng girlfriend? Wala ba sa huwisyo ang isang 'to?

Hindi na siya komontra sa pakilala nito sa kanya. Nahinuha naman niyang isinasalba lang siya ni David sa paglala ng komprontasyon. Bagaman may nag-alburuto lang sa dibdib niya.

"If you'll excuse us, ihahatid ko pa sa bahay itong girlfriend ko. Again, I'm sorry, pare." Iyon lang at hinila na siya ni David palayo sa lalaking wala nang nagawa.

Nagpatianod lang ang dalagang mangha sa kinalabasan ng plano. Nevertheless, she succeeded. Hitsura lang ni Rill kanina.

Binitiwan lang siya ng binata nang kapwa nasa labas na sila ng mismong Resorts World. "Hey lady, what just happened? Kilala mo ba iyong lalaking nang-harass sa'yo?" may tono ng paninita sa tinig ng binata nang pumirmi sila sa bahagi ng façade ng casino.

David of New York Meets Esang ng TondoTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon