{01}

674 106 83אנשים תוהים אם יש חיים אחרי המוות, אני תוהה אם יש חיים לפני המוות.


אנשים תוהים אם יש חיים אחרי המוות, אני תוהה אם יש חיים לפני המוות

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

{מהפרק הראשון של העונה שנייה}

{ציטוטים ~גרי מנדלבאום}Read this story for FREE!