at8b2 CÂU 10. Trình bày những nguyên tắc cơ

1.5K 0 0

CÂU 10. Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin trong việc giải quyết vấn đề về tôn giaó? Vận dụng vào quán triệt quan điểm Đại hội XI của Đảng ta về vấn đề tôn giáo?

Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc.Những nguyên tắc này được trình bày rõ trong Cương lĩnh dân tộc của V.I.Lênin. Cương lĩnh là cơ sở lý luận cho chủ trương, đường lối và chính sách dân tộc của các Đảng cộng sản và nhà nước XHCN. Trong đó nêu ra 3 nguyên tắc căn bản trong việc giải quyết vấn đề dân tộc:

CÂU 10. Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin trong việc giải quyết vấn đề về tôn giaó? Vận dụng vào quán triệt quan điểm Đại hội XI của Đảng ta về vấn đề tôn giáo?

Tôn giáo là một hình thái ý thức xh, phản ánh 1 cách hoang đường, hư ảo, hiện thực khách quan. Qua sự phản ánh của tôn giáo, những sức mạnh tự phát trong tự nhiên và xh đều trở thành thần bí.

Các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. 

Việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng CNXH phải đúng như tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta là: Không "tuyên chiến" với tôn giáo mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và không tín ngưỡng của nhân dân. Khi giải quyết những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ và chuẩn xác, vừa đòi hỏi giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải mềm dẻo, linh hoạt và cần dựa trên quan điểm sau: 

- Một là, khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới; là yêu cầu quan trọng của sự nghiệp xây dựng CNXH.  

·         Trước hết, đó là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xd CNXH, chi nhs vì hạn chế, bảo thủ, tiêu cực và lạc hậu của tôn giáo đã ảnh hưởng đén hành vi tích cực và sang tạo của con người, vì thế phải khác phục dần những ảnh hưởng tiêu cực đó.

·         Phải gắn liền với quá trình cải tạo xh cũ, xd xh mới:muốn có yws htức xh trước hết phải thay đổi bản than tồn tại xh (). Chỉ có qua quá trình cải tạo xh cũ , xd xh mới- xh XHCN, nâng cao  mức sống từ đó gạt bỏ dần những ảnh hưởng của tôn giáo ra khỏi đầu của họ.

- Hai là, đảm bảo quỳên tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân:

·         Mọi công dân theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau.

·         Bảo đảm cả việc bảo đảm truyền đạt của mọi công dân theo quy định của pháp luật

cần phát huy những nhân tố tích cực của tôn giáo, đăc biệt là giá trị đạo đức, chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần yêu nước.Tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của công dân. Công dân có tôn giáo hay không có tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng của công dân.  

- Ba là, thực hiện đoàn kết giữa những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo, đoàn kết các tôn giáo hợp pháp, chân chính. Đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiêm cấm mọi hành vi chia rẽ dân tộc vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. 

- Bốn là, phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong hđ  tôn giáo để có những biện pháp giải quyết một cách phù hợp:  

·         Mặt tư tưởng là: thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo của nd

·         Mặt chính trị là: thể hiện sự lợi dụng tôn giáo của những phần tử phản động đội lốt tôn giáo để chống lại sự nghiệp cm . Đấu tranh loại bỏ bộ mặt chính trị phản động trong lĩnh vực tôn giáo, là nhiệm vụ thường xuyên vừa phải khẩn trương kiên quyết, vừa phải thận trọng và có sách lược phù hợp với thực tế.

- Năm là, phải có quan điểm lịch sử khi giải quyết vấn đề tôn giáo. Trong những thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò của từng tôn giáo đv đs xh là không giống nhau.vì thế phải có thái độ, cách phân sử phù hợp với từng trường hơp cụ thể

• Vận dụng vào quán triệt quan điểm đại hội XI của Đảng ta về vấn đề tôn giáo:

Tôn trọng và đảm bảo q' tự do tín ngưỡng tôn giáo va' k tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo qdinh of pháp luật,chủ động phòng ngqaf kiên quyết đtranh vs n~ hành vi tín ngưỡng tôn giáo để mê hoặc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, tôn trọng phát huy n~ gtri tốt đẹp của tôn giáo, động viên các tổ chức tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vao' công cuộc bảo vệ tổ quốc, hoàn thiện n~ chính sách Pl về tín ngưỡng tôn giáo, phù hợp vs qdiem của Đ trong gdoan ms của đất nc

at8b2 CÂU 10. Trình bày những nguyên tắc cơĐọc truyện này MIỄN PHÍ!