Câu 3: Nêu và phân tích những nội dung xây dựng Đảng CSVN theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế công cu

6.7K 3 2

Câu 3: Nêu và phân tích những nội dung xây dựng Đảng CSVN theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay (gắn với đạo đức cán bộ Đảng viên)

<1> Nội dung công tác xây dựng Đảng CSVN: a/Xây dựng Đảng về tư tưởng , lý luận :HCM khẳng định "Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu , ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy.Đảng ko có chủ nghĩa như người ko có trí khôn , tàu ko có bản chỉ Nam."."Chủ nghĩa" ấy là chủ nghĩa Mac - Lenin. Trong việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mac - Lê nin , HCM lưu ý1 số điểm sau :

+Việc học tập , nghiên cứu , tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin phải luôn phù hợp với từng đối tượng ; việc vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê nin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh.

+ Trong quá trình hoạt động , Đảng ta phải chú ý học tập , kế thừa ~ kinh nghiệm tốt của các Đảng CS khác, đồng thời , phải tổng kết kinh nghiệm của mình bổ sung vào Chủ nghĩa Mác - Lê nin ; tăng cường đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

b/ Xây dựng Đảng về chính trị :

- Theo HCM,đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị gồm các nội dung: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị , xây dựng và thực hiện Nghị quyết, xây dựng và bảo vệ hệ tư tưởng chính trị , củng cố lập trường chính trị , nâng cao bản lĩnh chính trị...

-Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị của mình chủ yếu bằng việc đề ra các Cương lĩnh ,đường lối chiến lược , phương hướng phát triển kinh tế - XH cũng như sách lược và qui định ~ mục tiêu phát triển của XH theo hướng lâu dài cũng như của từng giai đoạn.

-Đảng muốn xây dựng đường lối chính trị đúng đắn cần :

+ Dựa trên lý luận của CN Mác - Lê nin và vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. + Học hỏi kinh nghiệm của các Đảng Cộng Sản anh em.

c/ Xây dựng Đảng về tổ chức ,bộ máy,công tác cán bộ:

HCM khẳng định : "Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, 1 tổ chức tiên phong chiến đấu of g/c công nhân.Hệ thống tổ chức của Đảng tử Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỹ luật cao.Cụ thể là phải thực hiện các nguyên tắc : tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình;kỷ luật nghiêm minh và tự giác;đoàn kết thống nhất trong Đảng"

d/ Xây dựng Đảng về đạo đức: -HCM khẳng định : "1 Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức.Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng,giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo,hướng dẫn quần chúng nhân dân".Người chỉ rõ : "Đảng ta là 1 Đảng cầm quyền.Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng , thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư."

-Đổi mới chỉnh đốn Đảng sẽ làm cho toàn Đảng trở thành 1 khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng tạo sự thống nhất về hành động,xd đất nước ta phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.

<2> Liên hệ thực tế: Hiện nay , toàn Đảng , toàn dân đang tích cực thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân,do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng CS VN.Nhà nước đó được xây dựng dựa trên nền tảng lý luận Mac - Lenin, tư tưởng HCM và ~đk thực tế hiện nay của thời kì đẩy mạnh CNH,HĐH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức, thời kì mở cửa ,hội nhập quốc tế.

1. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng trong điều kiện mới: Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng. Đặc biệt quan tâm chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

2. Bảo đảm vai trò nền tảng và hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên: -Mỗi tổ chức cơ sở Đảng có trách nhiệm tổ chức và qui tụ sức mạnh của toàn đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu hiện tiêu cực trong Đảng.

- Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng. Chú ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vùng sâu, vùng xa; tập trung giải quyết cơ sở yếu kém.

-Xây dựng đội ngũ Đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; kiên định lập trường giai cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; năng động, sáng tạo, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN xã hội chủ nghĩa. +Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về qui mô phải gương mẫu chấp hành điều lệ Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước và qui định cụ thể của Ban chấp hành trung ương.

+Thường xuyên sàng lọc đảng viên. Động viên quần chúng giám sát, đóng góp ý kiến về đảng viên, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những người không đủ tư cách.

3. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

4. Đổi mới công tác cán bộ: Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ thật sự dân chủ, khoa học, công minh. Xây dựng và hoàn thiện chế độ bầu cử, cơ chế bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ; mở rộng quyền đề cử và tự ứng cử, giới thiệu nhiều phương án nhân sự để lựa chọn. Kiên quyết khắc phục những biểu hiện cá nhân, độc đoán, thiếu công tâm và khách quan, cũng như tình trạng nể nang, tùy tiện, trì trệ trong công tác cán bộ.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng:

-Khâu mấu chốt cần tập trung hiện nay là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước ở cấp trung ương và chính quyền ở cấp địa phương.

-Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản qui định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và cơ chế Đảng lãnh đạo đối với Nhà nước trong từng lĩnh vực : lập pháp, hành pháp, tư pháp và từng cấp, từng loại hình tổ chức nhà nước.

- Thống nhất việc lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ trong cả hệ thống chính trị, thực hiện luân chuyển cán bộ, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ về cán bộ. Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với đổi mới phong cách hoạt động, lề lối làm việc thật sự dân chủ, thiết thực, nói đi đôi với làm, khắc phục bệnh quan liêu, tùy tiện, chủ quan, hình thức.

Câu 3: Nêu và phân tích những nội dung xây dựng Đảng CSVN theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế công cuĐọc truyện này MIỄN PHÍ!