Câu 3: Nêu và phân tích những nội dung xây dựng Đảng CSVN theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế công cu

3.2K 0 0

Câu 3: Nêu và phân tích những nội dung xây dựng Đảng CSVN theo tư tưởng HCM? Liên hệ thực tế công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng ta hiện nay (gắn với đạo đức cán bộ Đảng viên)

<1> Nội dung công tác xây dựng Đảng CSVN: a/Xây dựng Đảng về tư tưởng , lý luận :HCM khẳng định "Đảng muốn vững phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu , ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy.Đảng ko có chủ nghĩa như người ko có trí khôn , tàu ko có bản chỉ Nam."."Chủ nghĩa" ấy là chủ nghĩa Mac - Lenin. Trong việc tiếp nhận và vận dụng chủ nghĩa Mac - Lê nin , HCM lưu ý1 số điểm sau :

+Việc học tập , nghiên cứu , tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lê nin phải luôn phù hợp với từng đối tượng ; việc vận dụng Chủ nghĩa Mác - Lê nin phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh.

+ Trong quá trình hoạt động , Đảng ta phải chú ý học tập , kế thừa ~ kinh nghiệm tốt của các Đảng CS khác, đồng thời , phải tổng kết kinh nghiệm của mình bổ sung vào Chủ nghĩa Mác - Lê nin ; tăng cường đấu tranh bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

b/ Xây dựng Đảng về chính trị :

- Theo HCM,đường lối chính trị là một vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đảng. Xây dựng Đảng về chính trị gồm các nội dung: xây dựng đường lối chính trị, bảo vệ chính trị , xây dựng và thực hiện Nghị quyết, xây dựng và bảo vệ hệ tư tưởng chính trị , củng cố lập trường chính trị , nâng cao bản lĩnh chính trị...

-Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo chính trị của mình chủ yếu bằng việc đề ra các Cương lĩnh ,đường lối chiến lược , phương hướng phát triển kinh tế - XH cũng như sách lược và qui định ~ mục tiêu phát triển của XH theo hướng lâu dài cũng như của từng giai đoạn.

-Đảng muốn xây dựng đường lối chính trị đúng đắn cần :

+ Dựa trên lý luận của CN Mác - Lê nin và vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta. + Học hỏi kinh nghiệm của các Đảng Cộng Sản anh em.

c/ Xây dựng Đảng về tổ chức ,bộ máy,công tác cán bộ:

HCM khẳng định : "Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ tổ chức, 1 tổ chức tiên phong chiến đấu of g/c công nhân.Hệ thống tổ chức của Đảng tử Trung ương đến cơ sở phải thật chặt chẽ, có tính kỹ luật cao.Cụ thể là phải thực hiện các nguyên tắc : tập trung dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình;kỷ luật nghiêm minh và tự giác;đoàn kết thống nhất trong Đảng"

d/ Xây dựng Đảng về đạo đức: -HCM khẳng định : "1 Đảng chân chính cách mạng phải có đạo đức.Đạo đức tạo nên uy tín, sức mạnh của Đảng,giúp Đảng đủ tư cách lãnh đạo,hướng dẫn quần chúng nhân dân".Người chỉ rõ : "Đảng ta là 1 Đảng cầm quyền.Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng , thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư."

-Đổi mới chỉnh đốn Đảng sẽ làm cho toàn Đảng trở thành 1 khối thống nhất về nhận thức và tư tưởng tạo sự thống nhất về hành động,xd đất nước ta phát triển ngày càng tốt đẹp hơn.