Câu 6: Trình bày và phân tích tính sáng tạo , tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc.Liên hệ t

37K 31 5

Câu 6: Trình bày và phân tích tính sáng tạo , tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc.Liên hệ thực tiễn CM nước ta?

Tư tưởng HCM về CM giải phóng dân tộc : -CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo con đường CMVS -CM giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của g/c CN lãnh đạo -CM giải phóng dân tộc là sự nghiệp của toàn dân, trên cơ sở liên minh công,nông -CM giải phóng dân tộc cần đc tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS chính quốc -CM giải phóng dân tộc phải đc thực hiện bằng con đường bạo lực,kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng nhân dân

Tính sáng tạo trong tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc: -Đến với CN Mac-Lenin xác định con đường cứu nước theo khuynh hướng chính trị vô sản, nhưng con đường CM giải phóng dân tộc do HCM hoạch định ko tự khuôn mình trong những nguyên lý có sẵn mà còn có sự kết hợp hài hòa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp, gắn độc lập dân tộc với phương hướng XHCN.Phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc của HCM hết sức độc đáo và sáng tạo, thấm nhuần tính nhân văn. -Xuất phát từ đk lịch sử cụ thể ở thuộc địa, nhất là so sánh lực lượng quá chênh lệch về kinh tế và quân sự giữa các dân tộc bị áp bức và CNĐQ ,HCM đã xây dựng nền lý luận về phương pháp khởi nghĩa toàn dân & chiến tranh nhân dân.Phát huy & sử dụng sức mạnh toàn dân tộc để tiến hành khởi nghĩa vũ trang & chiến tranh CM là điểm độc đáo trong phương pháp CM giải phóng dân tộc của HCM -"CM giải phóng dân tộc được tiến hành chủ động , sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CM vô sản ở chính quốc" là 1 trong ~ sáng tạo lớn của HCM : +Đại hội lần VI Quốc tế cho rằng : Chỉ có thể thực hiện toàn công cuộc GP các thuộc điạ khi g/c VS giành đc thắng lợi ở các nuớc TB tiên tiến. +Cuộc CMT10 Nga (1917) cuả g/c VS Nga lãnh đạo đã lật đổ g/c TS Nga lúc bấy giờ.Khi đã giành đc chính quyền và Nhà nước mới,g/c VS Nga đã giúp đỡ cho các dân tộc thuộc địa của Nga làm CM và đã giành chiến thắng. Như vậy,thực tiễn đó đã khẳng định rằng cuộc CMVS ở chính quốc thắng lợi thì các cuộc CMGPDT của Nga cũng win. Tuy nhiên , hoàn cảnh of VN khác về cơ bản so với Nga.Do đó, HCM đã bổ sung cho quan điểm của CN Mac -Lenin, Người kđ rằng : Cuộc CMGPDT ở thuộc địa ko ~ phụ thuộc vào CMVS ở chính quốc mà còn có khả năng win trước. —Lý do 1 : Cuộc CMGPDT ở thuộc địa có tính độc lập tương đối cao so vơí CMVS ở chính quốc .Do đó, nó có sự chủ động và sáng tạo trong hoạt động của mình. —Lý do 2 : HCM đã kđ khả năng GPDT ở thuộc địa.Người cho rằng , nhân dân ở các nước thuộc địa chịu sự áp bức bóc lột nặng nề hơn soa với nhân dân ở các nước chính quốc.Do đó, CM ở thuộc địa có động lực mạnh mẽ nổ ra trước cuộc CM ở chính quốc —Lý do 3 : Sự áp bức bóc lột of CNTD tập trung ở thuộc điạ nhưng điểm yếu of CNTD cũng là ở thuộc địa.Do đó, nếu CM ở thuộc địa nổ ra sẽ có khả nâng giành win trước so với các nước chính quốc

Liên hệ thực tiễn CM nước ta: - CMT8 trước hết là hình mẫu tiêu biểu của sự vận dụng sáng tạo của CN Mac-LeNin vào điều kiện cụ thể của CM nước ta.Đảng và Bác đã phát huy và khơi dậy được tinh thần yêu nước tìm ẩn trong mỗi con người Việt Nam yêu nước, từ già cho đến trẻ. Trên nền của phương pháp tư duy sáng tạo Đảng và Bác đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc. Quan điểm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" là nền tảng của phương pháp tư duy sáng tạo mới. Nhờ đó chúng ta đã cô lập được kẻ thù tập hợp được sức mạnh của toàn dân không phân biệt Đảng phái hay tín ngưỡng.Từ đó giành thắng lợi từng phần đến thắng lợi hoàn toàn là đỉnh cao củ sự sáng tạo trong cuộc CMT8. Mà điển hình đó là trong suốt chín năm ròng rả chiến đấu với thực dân Pháp hung tàn đỉnh cao đó là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Hay là, cuộc CMT8 ở VN giành win trước cuộc CM of nhân dân Nhật...Chính tính sáng tạo đã làm nên sức mạnh của cách mạng tháng Tám. Như vậy, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Ðảng ta luôn luôn quán triệt tinh thần sáng tạo của cách mạng tháng Tám. Nhờ tinh thần chủ động sáng tạo, cách mạng Việt Nam đã vượt qua nhiều thử thách, giành được nhiều thắng lợi trên con đường phát triển của mình. -Trên thế giới : Nhân dân Trung Quốc tự mình đánh đuổi phát xít Nhật (1945) trước khi cuộc CM của nhân dân Nhật nổ ra)

Câu 6: Trình bày và phân tích tính sáng tạo , tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc.Liên hệ tĐọc truyện này MIỄN PHÍ!