For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 5:Nêu tóm tắt quan điểm của HCM về vai trò và sức mạnh của đạo đức?

9.4K 2 4

Câu 5:Nêu tóm tắt quan điểm của HCM về vai trò và sức mạnh của đạo đức?

Khái niệm đạo đức : Đạo đức là toàn bộ những quan niệm về thiện ác, lương tâm, danh dự, trách nhiệm, về lòng tự trọng, về công bằng hạnh phúc và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa người với người, cá nhân và xã hội.

Quan điểm của HCM về vai trò và sức mạnh của đạo đức: a/Đạo đức là cái gốc của người cách mạng : - Đạo đức cách mạng là gốc, là nền, là cái tạo ra những cái khác, cái mà những cái khác dựa vào đó để tồn tại và phát triển. Đạo đức cách mạng vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng để đưa cách mạng tới thắng lợi. -HCM là 1 nhà cách mạng quan tâm rất sớm, thường xuyên và đặt lên vị trí hàng đầu vấn đề đạo đức.Người cũng là 1 tấm gương đạo đức mẫu mực, ngay từ khi người ra đi tìm đường cứu nước từ ~ năm đầu thế kỉ XX đến khi Người mất, bản thân Người luôn nêu cao và là Người thực hành nhiều nhất vấn đề đạo đức.Người viết: Giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội là việc to lớn, nặng nề nhưng rất vẻ vang, mỗi người mà không có đạo đức, tự mình đã không có căn bản, đã hư hóa xấu xa thì làm nổi việc gì? -Khi đánh giá vai trò của đạo đức trong đời sống , HCM khẳng định đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển của con người. Người nói : "Cũng như sông có nguồn mới có nước ,không có nguồn thì sông cạn.Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo.Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân."(HCM : Toàn tập ,t.5 , tr.252-253) +Đối với Đảng viên , Bác nói : "Cán bộ là dây chuyền của máy.Nếu dây chuyền không chạy thì động cơ dù tốt , dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt.Cán bộ là những người đem chính sách của chính phủ, của đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được". +Đối với Đảng cầm quyền , Người yêu cầu :Đảng phải là đạo đức , là văn minh. Trong Di chúc Người căn dặn : "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng , thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ trung thành của nhân dân." (HCM : Toàn tập ,t.12 , tr.498) -HCM giải quyết mối quan hệ đúng đắn giữa đức và tài.Coi trọng cả đức và tài.Trong đức có tài và trong tài có đức nhưng đức phải có trước, đức phải là gốc rễ, tài là quan trọng. -Kế thừa quan niệm đức - tài của phương Đông.Khổng Tử quan niệm con người như cái cây hoàn chỉnh.Ông nói : Đức giả bàn giả( đức là cội rễ) , Tài giả mạt giả(tài là ngọn cành).Như vậy, đức là gốc, là cái có trước , tài là phản ánh bên ngoài. Người quan niệm : Người có đức mà ko có tài giống như ông bụt ngồi ở trong chùa ko giúp được ai.Người có tài mà ko có đức là người vô dụng ko ~ ko có lợi mà còn có hại vì sớm hay muộn cũng trở thành người ăn của đút, nhận hối lộ và hủ hóa.

èNhư vậy, trong TTHCM , đức và tài , hồng và chuyên , phẩm chất và năng lực thống nhất làm một.Trong đó " đức là gốc của tài; hồng là gốc của chuyên , phẩm chất là gốc của năng lực."

b/Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của CNXH: Theo quy luật, đạo đức văn minh sẽ chiến thắng bạo tàn, con người, ý chí con người sẽ chiến thắng vũ khí súng đạn của kẻ thù.Nếu có đạo đức cách mạng thì gặp khó khăn, gian khổ, thất bại cũng không sợ sệt, lùi bước, gặp thành công, thuận lợi cũng không tự kiêu mà vẫn giữ được tinh thần chất phát, khiêm tốn, lo trước thiên hạ vui sau thiên hạ, không công thần, quan liêu hủ hóa.

è Do đó, chúng ta cần tu dưỡng đạo đức cách mạng trên tinh thần tự giác,tự nguyện, chống chủ nghĩa cá nhân để góp phần xây dựng 1 đất nước giàu mạnh,XH công bằng,dân chủ,văn minh và nhân dân có cuộc sống ấm no ,hạnh phúc.

Câu 5:Nêu tóm tắt quan điểm của HCM về vai trò và sức mạnh của đạo đức?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!