Câu 4:Cho biết khái niệm văn hóa theo tư tưởng HCM?

30.4K 5 5

Câu 4:Cho biết khái niệm văn hóa theo tư tưởng HCM?

Khái niệm văn hóa theo Tư tưởng Hồ Chí Minh : a/ Định nghĩa về văn hóa : -Tháng 8/1943, khi còn trong nhà tù of Tưởng Giới Thạch , lần đầu HCM đưa ra định nghĩa về văn hóa, đó là :" Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn hóa, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng.Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa.Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn."(Hồ Chí Minh : Toàn tập , t.3, tr.431). -Quan niệm của Hồ Chí Minh về văn hóa là xuất phát từ cách tiếp cận mác-xít & rất gần gũi với nhận thức hiện đại, coi văn hóa ko đơn thuần là đời sống tinh thần của con người - xã hội , mà từ trong bản chất của mình, nó chính là linh hồn, là hệ thần kinh của một xã hội, là sức mạnh trường tồn của cả dân tộc, là sức sống vươn lên của thời đại. -Bên cạnh định nghĩa về văn hóa, HCM còn đưa ra quan điểm về văn hóa: +1 là:VH là đời sống tinh thần của XH, thuộc kiến trúc thượng tầng.HCM cho rằng, chính trị ,XH có đc giải phóng thì VH mới đc giải phóng.Chính trị giải phóng sẽ mở đường cho văn hóa phát triển. +2 là :VH không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế & chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị & thúc đẩy sự phát triển của kinh tế.Người cho rằng , VH có tính tích cực , chủ động , đóng vai trò to lớn như 1 động lực, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế & chính trị.Người nói : "Trình độ VH của nhân dân nâng cao sẽ giúp cho chúng ta đẩy mạnh công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển dân chủ.Nâng cao trình độ VH của nhân dân cũng là 1 việc cần thiết để xây dựng nước ta thành 1 nước hòa bình,thống nhất,độc lập ,dân chủ và giàu mạnh". -Đặc biệt , theo quan điểm HCM thì VH cũng là 1 mặt trận, văn nghệ sĩ là 1 chiến sĩ trên mặt trận ấy.Có thể nói, trong lĩnh vực VH,HCM đã sớm nhận thấy vai trò và sức mạnh của VH , đã sớm đưa VH vào chiến lược phát triển của đất nước. b/Quan điểm về xây dựng 1 nền văn hóa mới :HCM đưa ra 5 quan điểm lớn : b1. Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường: b2. Xây dựng luận lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng: b3. Xây dựng xã hội: mọi sự nghiệp có liên quan đến phúc lợi của nhân dân trong xã hội b 4. Xây dựng chính trị: dân quyền: b 5. Xây dựng kinh tế :

è Tóm lại, có thể nói, trong tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có ý nghĩa sâu xa, đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của đất nước. Nó không chỉ là mục tiêu phấn đấu vươn tới những giá trị cao đẹp cho cuộc sống mà còn có vai trò nền tảng và sức mạnh động lực hết sức to lớn trong phát triển các bình diện đời sống xã hội. Những quan điểm về văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước của Chủ tịch HCM không chỉ là "kết tinh của truyền thống văn hóa hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam", mà còn có ý nghĩa thời sự, là chỗ dựa, sự chỉ dẫn cho chúng ta trong nhận thức và giải quyết ~ vấn đề đặt ra trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Câu 4:Cho biết khái niệm văn hóa theo tư tưởng HCM?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!