Bài tập lập trình C

4.3K 1 2

Danh sách bài tập ôn tập

Môn học: Lập trình cơ bản

1 Viết chương trình nhập vào toạ độ đỉnh A, B và C của tam giác ABC (trên mặt phẳng). K tra xem

ABC có phải là tam giác vuông hay không?

2 Viết chương trình nhập tọa độ tâm O và bán kính r của 1 hình tròn. Nhập vào từ bàn phím tọa độ đ

M bất kỳ (trên mặt phẳng). Cho biết vị trí tương đối của M so với đường tròn: ở trong, trên hay ngoài

đường tròn?

3 In ra bảng mã ASCII.

4: Viết chương trình tính ước số chung lớn nhất của 2 số nhập vào từ bàn phím. Dùng vòng lặp do -

while để tính nhiều lần, khi nào muốn kết thúc nhấn

5 Viết chương trình k tra tính đối xứng của một số, dùng vòng lặp do - while để cho phép

nhập và k tra nhiều lần, để thoát người dùng nhấn ESC.

6 Nhập các số thực a, b, c. Giải và biện luận phương trình trùng phương ax4

+ bx2

+ c = 0.

7 Giải phương trình bậc 2, đặt bẫy không cho nhập hệ số a=0.

8 Nhập số nguyên dương n, tính tổng các chữ số và số các chữ số của nó.

9: Tìm trong khoảng từ 100 đến 1000 các số có giá trị bằng tổng lập phương các chữ số của nó.

10: Lập trình tìm tất cả cặp số nguyên a,b (1≤ a,b ≤100) sao cho a

2

+b2

là số chính phương.

11: Lập trình giải 2 bài toán cổ: "Vừa gà vừa chó. Ba mươi sáu con. Bó lại cho tròn.

Một trăm chân chẵn. Hỏi có bao nhiêu gà và bao nhiêu chó?" .

12:Giải bài toán "Trăm trâu trăm cỏ. Trâu đứng ăn năm. Trâu nằm ăn ba. Lụ khụ trâu

già. Ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu trâu mỗi loại?".

13:Số nguyên n

bằng tổng 3 chữ số cuối(nếu không đủ 6 chữ số thì thêm số 0 vào trước cho đủ). Lập trình

tìm tất cả số hạnh phúc.

14: In ra bảng cửu chương.

15: Tìm các số tự nhiên bé hơn N bằng tổng các ước số của nó kể cả 1(số Amstrong - số hoàn hảo).

16: In ra các cách để có 300000đ với các tờ tiền mệnh giá 1000, 2000, 5000, 10000, 20000.

17 Lập trình cho biết mã của ký tự vừa nhập từ bàn phím

18 Tìm những giá trị x, y, z (

+ y2

= z

2

19 Nhập số nguyên dương n và m. Tìm hai chữ số cuối của n luỹ thừa m

Bài tập lập trình CĐọc truyện này MIỄN PHÍ!