quan tri du an

924 0 0

NỘI DUNG CHÍNH

KHÁI NIỆM VÀ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DAKD

QTDAKD là tổng hợp các hoạt động Quản trị liên quan đến việc xác định, xây dựng (lập) và triển khai thực hiện dự án nhằm đáp ứng mục tiêu chuyên biệt và qua đó góp phần thực hiện mục tiêu chung của DN.

• QTDA là một hoạt động đặc thù mang tính khách quan, phản ánh toàn bộ các chức năng quản trị như hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát. Thể hiện qua các hoạt động đặc trưng cơ bản sau:

- Hoạch định (lập kế hoạch) dự án KD

- Tổ chức điều phối các hoạt động DAKD

- Kiểm soát và đánh giá toàn bộ quá trình DA

• Quản trị DAKD là một hoạt động rất phức tạp, khó khăn, phải xử lý nhiều tình huống khác nhau và luôn biến động.

• Quản trị DAKD ngày càng trở thành vấn đề bức thiết (cả về lý luận và thực tiễn) ở các nước đang phát triên như Việt Nam hiện nay.

• Quản trị DAKD đòi hỏi đội ngũ nhà QTDA phải xác định rõ trách nhiệm và có đầy đủ năng lực, phẩm chất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

1. Xác định DAKD

• Mục đích: tìm kiếm, phát hiện và lựa chọn các ý đồ đầu tư, ý tưởng sáng tạo, phương án giải quyết vấn đề của DN mà trước đó chưa có tiền lệ. Từ đó xác định DAKD sẽ theo đuổi.

• Các nguồn xuất phát và hình thành ý đồ đầu tư.

- Các chiến lược KT-XH của nhà nước, địa phương, ngành, chiến lược kinh doanh của DN.

- Các bất cập trong bố trí và sử dụng các nguồn lực của DN.

- Các nhu cầu sản xuất và tiêu dùng chưa được thoả mãn trên thị trường.

- Yêu cầu khắc phục những khó khăn trở ngại đối với sự phát triển KT-XH nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nói riêng.

• Tiến hành xem xét, phân tích và đánh giá các ý đồ đầu tư để sàng lọc và lựa chọn những ý đồ tốt nhất để qua đó xác định các DAKD mà DN sẽ theo đuổi.

2. Phân tích và lập DAKD

• Mục tiêu:

Xây dựng DAKD khả thi với đầy đủ các nội dung cần thiết, trên cơ sở nghiên cứu chi tiết ý đồ đầu tư và đề xuất các phương án (nội dung) trên 6 phương diện

(xem Giáo trình QTDA - Trang 80)

• Nội dung chủ yếu:

- Nghiên cứu một cách toàn diện tính khả thi của dự án theo các nội dung cần thiết.

- Đối với các dự án KD có qui mô lớn (hoặc vừa), phức tạp, thì có thể phải thêm bước nghiên cứu tính khả thi:

- Nghiên cứu tiền khả thi

- Nghiên cứu khả thi

- Việc xây dựng DAKD phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu và căn cứ theo các phương pháp phù hợp, việc tổ chức xây dựng phải theo đúng quy trình

quan tri du anĐọc truyện này MIỄN PHÍ!