HaDuyAnh - Phân tích luận điểm của HCM "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đạ

19.2K 16 11

a.Luận điểm "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

Một trong những di sản vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta đó chính là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc.Đoàn kết để giúp đỡ, tương trợ nhau cùng xây dựng, giữ gìn và bảo vệ đất nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã nêu lên một số luận điểm có tính chân lý như: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Theo quan điểm của người thì đoàn kết ở đây không chỉ đơn thuần là đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc mà đó còn là đoàn kết thế giới để giành được những thắng lợi nhất định. Đoàn kết dẫn đến những thành công vang dội không chỉ cho riêng dân tộc mà cho cả thế giới.

+ Luận điểm của người được hình thành trên cơ sở về :Tinh thần yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết đã hình thành và củng cố trong lịch sử,tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng của mỗi con người Việt Nam ; Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê : coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử,giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng ; Tổng kết kinh nghiệm thành công, thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới. Qua đây người nhận thấy rằng: chỉ có yêu nước thôi thì chưa đủ để đánh thắng giặc " sử ta đã dạy cho ta rằng, khi nào dân ta biết đoàn kết thì khi đó dân ta giành thắng lợi." Lịch sử thế giới cũng ghi nhận về thành công vang dội của Cách Mạng tháng Mười Nga, người cũng tìm hiểu và đi đến kết luận rằng: bài học quý báu là bài học về huy động lực lượng từ công- nông giành chính quyền non trẻ.

=>như vậy luận điểm về đoàn kết, đại đoàn kết của HCM là sự kết hợp giữa tinh thần yêu nước quý báu, chủ nghĩa Mác-Lê và kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

+ Đoàn kết theo quan điểm của người trước hết là đoàn kết vì đại nghĩa, đoàn kết trogn đảng để đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.

-Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng.

-Đại đoàn kết là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

-Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

-Đại đoàn kết phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.

HCM cũng nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về vấn đề đoàn kết dân tộc: Người hiểu rằng chỉ có đoàn kết mới tạo thành sức mạnh to lớn trong nhân dân, sức mạnh của nó có thể làm nên tất cả: không có gì mạnh bằng lòng dân hợp nhất. lịch sử đã chứng minh điều ấy.

*Đoàn kết trong dân: với HCM đoàn kết là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, là cái đảm bảo chắc chắn cho sự thắng lợi của cách mạng, trước tiên đó là đoàn kết trong nhân dân: đoàn kết trong giai cấp: công , nông , binh ,sỹ. rồi đoàn kết các giai cấp ấy lại thành một khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, có khả năng lật đổ bọn thực dân giành thắng lợi. Người đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự củng cố khối đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công-nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp, mọi Đảng phái, mọi tôn giáo, dân tộc để bao vây, cô lập kẻ thù, phá tan chính sách của chúng, để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn