HaDuyAnh - Phân tích luận điểm của HCM "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đạ

37.4K 33 14

a.Luận điểm "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công".

Một trong những di sản vô giá mà Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta đó chính là tư tưởng đại đoàn kết dân tộc.Đoàn kết để giúp đỡ, tương trợ nhau cùng xây dựng, giữ gìn và bảo vệ đất nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, Hồ Chí Minh đã nêu lên một số luận điểm có tính chân lý như: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Theo quan điểm của người thì đoàn kết ở đây không chỉ đơn thuần là đoàn kết giai cấp, đoàn kết dân tộc mà đó còn là đoàn kết thế giới để giành được những thắng lợi nhất định. Đoàn kết dẫn đến những thành công vang dội không chỉ cho riêng dân tộc mà cho cả thế giới.

+ Luận điểm của người được hình thành trên cơ sở về :Tinh thần yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết cộng đồng dân tộc của dân tộc Việt Nam, đại đoàn kết đã hình thành và củng cố trong lịch sử,tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng của mỗi con người Việt Nam ; Quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê : coi sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử,giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng ; Tổng kết kinh nghiệm thành công, thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới. Qua đây người nhận thấy rằng: chỉ có yêu nước thôi thì chưa đủ để đánh thắng giặc " sử ta đã dạy cho ta rằng, khi nào dân ta biết đoàn kết thì khi đó dân ta giành thắng lợi." Lịch sử thế giới cũng ghi nhận về thành công vang dội của Cách Mạng tháng Mười Nga, người cũng tìm hiểu và đi đến kết luận rằng: bài học quý báu là bài học về huy động lực lượng từ công- nông giành chính quyền non trẻ.

=>như vậy luận điểm về đoàn kết, đại đoàn kết của HCM là sự kết hợp giữa tinh thần yêu nước quý báu, chủ nghĩa Mác-Lê và kinh nghiệm trong nước và quốc tế.

+ Đoàn kết theo quan điểm của người trước hết là đoàn kết vì đại nghĩa, đoàn kết trogn đảng để đoàn kết toàn dân và đoàn kết quốc tế.

-Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định thành công của cách mạng.

-Đại đoàn kết là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

-Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân

-Đại đoàn kết phải biến thành sức mạnh vật chất, thành lực lượng vật chất có tổ chức thể hiện khối đại đoàn kết dân tộc là mặt trận dân tộc thống nhất.

HCM cũng nhận thức một cách đầy đủ, toàn diện và sâu sắc về vấn đề đoàn kết dân tộc: Người hiểu rằng chỉ có đoàn kết mới tạo thành sức mạnh to lớn trong nhân dân, sức mạnh của nó có thể làm nên tất cả: không có gì mạnh bằng lòng dân hợp nhất. lịch sử đã chứng minh điều ấy.

*Đoàn kết trong dân: với HCM đoàn kết là một truyền thống quý báu của nhân dân ta, là cái đảm bảo chắc chắn cho sự thắng lợi của cách mạng, trước tiên đó là đoàn kết trong nhân dân: đoàn kết trong giai cấp: công , nông , binh ,sỹ. rồi đoàn kết các giai cấp ấy lại thành một khối đại đoàn kết dân tộc vững chắc, có khả năng lật đổ bọn thực dân giành thắng lợi. Người đã phấn đấu không mệt mỏi cho sự củng cố khối đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh công-nông, do giai cấp công nhân lãnh đạo, nhằm tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp, mọi Đảng phái, mọi tôn giáo, dân tộc để bao vây, cô lập kẻ thù, phá tan chính sách của chúng, để đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn

*Đoàn kết trong đảng: ngay sau khi giành được độc lập tại miền Bắc Người đã luôn quan tâm đến sự đoàn kết trong Đảng: Người luôn nhắc nhở: "... đối với các đoàn thể khác cùng dân chúng, chỉ có một chính sách là đại đoàn kết". Bác còn căn dặn: "Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình".

*Đoàn kết quốc tế: đoàn kết các dân tộc bị áp bức trên thế giới để tạo thành một khối vững chắc đấu tranh chống lại đế quốc.

+ Đoàn kết và thành công đồng thời cũng là mối quan hệ nguyên nhân - kết quả: các giai cấp, các dân tộc có đoàn kết lại với nhau mới tạo thành một sức mạnh to lớn để có thể giành được độc lập và giữ gìn nền độc lập ấy.

b.giá trị lý luận và thực tiễn của luận điểm trên đối với cách mạng VN hiện nay:

với tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc như trên có thể thấy rằng: tư tưởng về đại đoàn kết của Bác đã được thực tiễn cách mạng chứng minh: đó là sự đoàn kết dân tộc tiến đến giải phóng dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để cách mạng việt Nam thắng lợi.

Đảng ta đã phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng HCM.

Khơi dậy và phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, nâng cao ý thức tự lực tự cường, giữ vững bản sắc dân tộc trong quá trình hội nhập quốc tế.

Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Với những lý luận đó, cách mạng VN đã tạo nên một sức mạnh vô địch để khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, mang lại cuộc sống ấm no, bình đẳng cho dân tộc ta.

HaDuyAnh - Phân tích luận điểm của HCM "đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đạĐọc truyện này MIỄN PHÍ!