HaDuyAnh - Phân tích quan điểm HCM về cách mạng giải phóng dân tộc?

21.3K 5 4

a, Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản.

Từ thất bại của các phong trào yêu nước Việt Nam cuối XIX đầu XX(phong trào Cần Vương (1885-1896), khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, phong trào Đông Du của Phan Bội Châu (1906-1908), phong trào Duy tân của Phan Châu Trinh,...) chứng tỏ cách mạng chưa có đường lối và phương pháp đấu tranh đúng đắn.

Hồ Chí Minh vượt lên trên những quan điểm của các phu sĩ yêu nước, đến với học thuyết cách mạng vô sản: "Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản".

Con đường cách mạng vô sản ở thuộc địa bao hàm các nội dung như sau:

-làm cách mạng giải phóng dân tộc giành chính quyền, dần dần làm cách mạng xã hội chủ nghĩa.\

-lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân mà tiên phong là Đảng Cộng Sản

-Lực lượng cách mạng là khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí .

-Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

b. cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

Người khẳng định rằng muốn giải phóng dân tộc thành công trước hết phải có đảng cách mệnh,... đảng có vững cách mệnh mới thành công. Cách mạng giải phóng dân tộc phải có đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo theo nguyên tắc đảng kiểu mới của Lê Nin. Chỉ có cuộc cách mạng do chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo mới thực hiện được sự thống nhất giữa giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

c. lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc.

cách mạng giải phóng dân tộc là "việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc một hai người". trong đó giai cấp công- nông là chủ cách mạng còn các giai cấp khác là bầu bạn cách mệnh của công nông.

-theo Bác cần tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân Việt Nam đang bị mất nước, thành lập mặt trận dân tộc thống nhất để huy động sức mạnh toàn dân tộc.

d. cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động, sáng tạo, và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại một quan điểm cho rằng: cách mạng thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc. ý kiến này đã làm giảm tính chủ động, sáng tạo của cách mạng thuộc địa.

Tuy chỉ rõ mối quan hệ mật thiết giữa vận mệnh của giai cấp vô sản thế giới với vận mệnh của giai cấp bị áp bức ở các nước thuộc địa, nhưng dựa vào quan điểm của Mác " sự nghiệp giải phóng của giai cấp công nhân phải là sự nghiệp của bản thân giai cấp công nhân." , Người đã đi đến kết luận rằng "công cuộc giải phóng an hem chỉ có thể thực hiện bằng sự nỗ lực của bản than anh em".

Nhờ nhận thức được vai trò, vị trí chiến lược của cách mạng thuộc địa và đánh giá đúng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận thực tiễn to lớn, cách mạng Việt Nam đã chứng minh luận điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh là đúng đắn.

e. cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực cách mạng:

(bạo lực cách mạng: bao gồm cả đấu tranh chính trị, vũ trang(tùy từng hoàn cảnh cụ thể), Người cũng chủ trương giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, thương lượng và chấp nhận nhượng bộ có nguyên tắc.

Người cũng chỉ rõ chiến lược đánh lâu dài trong cách mạng giải phóng dân tộc.(tự lực cánh sinh là phương châm bạo lực cách mạng)).

HaDuyAnh - Phân tích quan điểm HCM về cách mạng giải phóng dân tộc?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!