thoi ki bac thuoc

4K 2 0

Trình bày tổ chức bộ máy, chính sách cai trị thời kỳ Bắc thuộc, so sánh sự giống và khác nhau trước và sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng

* Tổ chức bộ máy thời kỳ Bắc thuộc:

Trong thời kỳ Bắc thuộc, tồn tại một bộ máy cai trị được thiết lập trên lãnh thổ nước ta - do các triều đại phong kiến phương Bắc dựng nên. Xen vào đó, trong một số thời gian ngắn, có những chính quyền tự chủ là kết quả của các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 sau CN đánh dấu bước ngoặt lớn.

Thời kỳ Bắc thuộc được chia thành 2 giai đoạn:

-Tổ chức bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc ở nước ta trong giai đoạn 179tr.CN - 40 sau CN.

Nước ta bị 4 triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ là nhà Triệu, Tây Hán, nhà Tân, Đông Hán.

Từ thời nhà Triệu đô hộ, nước ta được chia thành các quận, huyện đứng đầu là Thái thú, Huyện lệnh, giúp việc cho quan lại là một số quan chức người Hán và người Việt. Lãnh thổ Âu Lạc được chia thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân Dưới cấp quận vẫn duy trì chế độ lạc tướng, bồ chính, vẫn do người Việt cai trị .

Nhà Tây Hán:Tây Hán chia vùng đất mới chiếm thành 9 quận ..trong đó có thêm quận Nhật Nam),dưới cấp quận là Huyện do Bộ đổi thành, đứng đầu là Huyện lệnh vẫn là người Việt (do lạc tướng đổi thành).Về sau,nhà tây hán có tổ chức thêm cấp châu trên cấp quận,,đứng đầu châu là thứ sử

Nhà Tân, chính quyền ở châu giao chỉ không phục triều nhà tân ,nên trở thành chinh quyền cát cứ.. bộ máy cai trị không thay đổi.

Đông Hán cai trị, bộ máy cai trị cơ bản vẫn như trước nhưng được hoàn thiện hơn: (1)Thứ sử ở hẳn tại châu, không phải đi lại về báo cáo triều đình như trước. Giúp việc có các tào tòng sự;(2) Cấp quận đặt thêm chức quận thừa, giúp việc cho Thái thú, có quyền thay mặt thái thú khi đi vắng;(3) cấp huyện đặt thêm chức viên thừa(quan văn), hai viên úy(quan võ) và các tào tòng chuyên trách.

Tổ chức bộ máy cai trị thời kỳ này có đặc diểm cơ bản là chính quyền đô hộ mới tổ chức bộ máy trực tiếp cai trị đến cấp quận. Từ cấp quận trở xuống vẫn do người Việt đảm nhiệm. Chế độ lac tướng và tổ chức chính quyền của công xã nông thôn mặc nhiên tồn tại.

-Tổ chức bộ máy cai trị của phong kiến phương Bắc ở nước ta trong giai đoạn 43 - 938

Đến nhà Đông Hán, có một số thay đổi: (1)Chế độ lạc tướng giữ chức Huyện lệnh bị bãi bỏ. Huyện lệnh là người Hán, do triều đình phong kiến phương Bắc bổ nhiệm;(2) chia lại các huyện.

Nhà Ngô cai trị, nước ta bị chia lại các châu, quận.chia thành 2 châu là quảng châu và giao châu..dưới cấp quận là cấp huyện ko có sự thay đổi so với thời trước..

Nhà Ngụy, Tấn, Ngô, Tống, Tề, Lương không có thay đổi nhiều về tổ chức bộ máy nhà nước.chính quyền đô hộ ở giao châu thường là những chính quyền cat cứ nằm trong tay những ,thứ sư..thái thú

Nhà Tùy(603-618) bỏ cấp châu, lập 6 quận trực thuộc triều đình phong kiến phương Bắc, chính quyền thời kỳ này vẫn mang tính chất cát cứ.

thoi ki bac thuocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!